Pravidlá a podmienky pre účasť vo fotosúťaži SUN SYSTEM jeseň 2020

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto pravidlá a podmienky pre účasť upravujú práva a povinnosti medzi usporiadateľom a súťažiacimi v rámci fotosúťaže SUN SYSTEM jeseň 2020 (ďalej už len "Pravidlá"), a to v zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej už len "občiansky zákonník").

1.2. Usporiadateľom fotosúťaže je spoločnosť SUN SYSTÉM SR s.r.o., IČO: 36532363, se sídlem: Komenského 45, 909 01 Skalice (dále též jen „pořadatel“).

1.3. Názov fotosúťaže: fotosúťaž SUN SYSTEM jeseň 2020 (ďalej už len "fotosúťaž").

1.4. Téma fotosúťaže: Môj produkt od Sun System

1.5. Predmet fotosúťaže:

súťažiaci, ktorí sa vo fotosúťaži umiestni na 1. až 5. mieste hodnoteného poradia, obdrží od usporiadateľa nasledujúce výherné ceny:

 • 1.cena – gril Vulcanus
 • 2.cena – gril Big Green Egg v prevedení Large 
 • 3.cena - 4miestna sedacia súprava NOFI designového záhradného nábytku od značky HIGOLD
 • 4.cena - plynové ohnisko Sunwood Marino v čiernej farbe
 • 5.cena - biely betónový kvetináč Taglio od firmy Slabb 
 • (Jednotlivo ďalej už len "cena" a spoločne ďalej už len "ceny")

1.6. Súťažiacim sa rozumie výhradne fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

 • (i) zakúpila u usporiadateľa ľubovoľný produkt (s výnimkou interiérového tienenia a sietí proti hmyzu),
 • (ii) má korešpondenčnú adresu na území Slovenskej republiky;
 • (iii) spĺňa a akceptuje všetky pravidlá a podmienky uvedené v týchto Pravidlách, a
 • (iv) sa riadne zaregistrovala do fotosúťaže prostredníctvom registračného formulára.
 • (Ďalej už len "súťažiaci").

1.7. Propagácia, hlasovanie a vyhodnocovanie fotosúťaže prebieha okrem iného prostredníctvom účtov usporiadateľa na sociálnej sieti Facebook (ďalej už len "Facebook"). Usporiadateľ týmto zdôrazňuje, že je výhradným usporiadateľom fotosúťaže a že prevádzkovatelia Facebooku nemajú s fotosúťažou nič spoločné, ak fotosúťaž nie je z ich strany žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná či spravovaná. Uvedená sociálna sieť je usporiadateľom využívaná len ako prostriedok komunikácie a súťažiaci sú povinní sa riadiť príslušnými pravidlami používania tejto sociálnej siete na svoju vlastnú zodpovednosť.

Prehľadný popis priebehu fotosúťaže je okrem týchto Pravidiel popísaný tiež TU. Ako rozhodujúce sú však považované vždy skutočnosti uvedené v Pravidlách.

2. Priebeh fotosúťaže, jej skončenie a vyhodnotenie

2.1. Fotosúťaž sa začína zverejnením informácie o začatí fotosúťaže na sociálnej sieti usporiadateľa Facebook a trvá do doby zverejnenia informácie o jej ukončení, tiež na Facebooku.

2.2. Doba trvania fotosúťaže je stanovená od 14. októbra 2020 do 28. októbra 2020. Týmto však nie je vylúčené oprávnenie usporiadateľa na základe svojho rozhodnutia trvanie fotosúťaže predĺžiť či skrátiť.

2.3. Súťažiaci je oprávnený sa registrovať do fotosúťaže výhradne prostredníctvom registračného formulára, ktorý je verejne dostupný TU.

2.4. Odoslaním registračného formulára súťažiaci výslovne súhlasí so svojou účasťou vo fotosúťaži, ako aj so všetkými pravidlami a podmienkami súťaže, ktoré sú záväzným spôsobom upravené v Pravidlách.

Podmienkou riadnej registrácie súťažiaceho do fotosúťaže je:

 • a) odoslanie najmenej 5 fotografií produktu zakúpeného u usporiadateľa,
 • b) uvedenie informačných a identifikačných údajov o zakúpenom produkte a súťažiacom, a
 • c) odoslanie odpovede na otázku uvedenú v registračnom formulári.

2.5. Po vykonaní kontroly registrácie súťažiaceho zo strany usporiadateľa bude vybraná fotografia súťažiaceho umiestnená na sociálnej sieti usporiadateľa (Facebook).

2.6. Výsledné poradie súťažiacich vo fotosúťaži bude určené na základe výsledku hlasovania verejnosti na sociálnej sieti usporiadateľa (Facebook), pričom za rozhodujúce hodnotiace kritérium bude považovaný počet lajkov (páči sa mi to), ktorý bude mať fotografia súťažiaceho v okamihu skončenia fotosúťaže. Na neskôr udelené lajky (páči sa mi to) sa nebude prihliadať.

2.7. Po skončení a vyhodnotení výsledkov fotosúťaže budú výherní súťažiaci zverejnení na sociálnych sieťach usporiadateľa (Facebook). Výherným súťažiacim bude súčasne zaslaný aj informačný e-mail o ich výhre vo fotosúťaži.

2.8. Po doručení informačného e-mailu, ktorý potvrdzuje výherné umiestnenie v súťaži, bude výhernému súťažiacemu automaticky odoslaná príslušná cena, a to na korešpondenčnú adresu, ktorú výherný súťažiaci uviedol pri registrácii do fotosúťaže.

2.9. Cena bude odovzdaná prepravcovi na účely jej doručovania najneskôr do 14 kalendárnych dní po skončení fotosúťaže.

2.10. Ak si výherný súťažiaci neprevezme výhru po jej doručení v zmysle ods. 2.7 a zásielka tak bude ako nedoručená vrátená usporiadateľovi, bude výhernému súťažiacemu opakovane odoslaný informačný e-mail v zmysle ods. 2.6, v rámci ktorého bude výherný súťažiaci vyzvaný k oznámeniu doručovacej korešpondenčnej adresy, na ktorú môže usporiadateľ cenu odoslať, a súčasne bude vyzvaný na vykonanie predchádzajúcej úhrady nákladov spojených s opakovaným doručovaním ceny.

2.11. Ak nesplní výherný súťažiaci povinnosti podľa ods. 2.10 v lehote 3 pracovných dní nasledujúcich po doručení opakovaného informačného e-mailu, je usporiadateľ oprávnený rozhodnúť o tom, že sa výherným súťažiacim stáva súťažiaci, ktorý sa v hodnotenom poradí fotosúťaže umiestnil ako prvý nevýherný súťažiaci. Ďalej sa postupuje obdobne v súlade s týmto článkom Pravidiel.

3. Ďalšie pravidlá a podmienky súťaže

3.1. Účasť súťažiaceho vo fotosúťaži je zadarmo a nie je tak spojená so žiadnymi registračnými či inými poplatkami.

3.2. Náklady, ktoré súťažiacemu vzniknú v súvislosti s jeho účasťou vo fotosúťaži, nesie každý súťažiaci sám. Súťažiacemu teda nevzniká voči usporiadateľovi žiadny nárok na úhradu týchto nákladov, a to ani v prípade predčasného skončenia súťaže z rozhodnutia usporiadateľa (vrátane skončenia fotosúťaže bez vyhlásenia víťazov fotosúťaže).

3.3. Fotosúťaže sa môže zúčastniť akýkoľvek súťažiaci, a to iba s výnimkou zamestnancov a ďalších spolupracovníkov usporiadateľa, ako aj rodinných príslušníkov týchto osôb. Účasť týchto osôb v súťaži je zakázaná a v prípade zistenia porušenia tejto skutočnosti bude príslušný súťažiaci z fotosúťaže vyradený.

3.4. Na vydanie záväzného rozhodnutia o tom, kto sa stal výhercom fotosúťaže, je príslušný výhradne usporiadateľ. Proti takémuto rozhodnutiu pritom nie je možnosť opravných prostriedkov.

3.5. Celá komunikácia v rámci fotosúťaže medzi usporiadateľom a (výherným) súťažiacim bude prebiehať výhradne prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Súťažiaci je pritom povinný komunikovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú uviedol pri registrácii do fotosúťaže, pričom e-mailová adresa usporiadateľa na účely komunikácie je: lucie@sunsystem.sk .

3.6. Na poskytnutie ceny v súťaži nie je právny nárok a nie je tak možné sa prípadne úspešne domáhať voči usporiadateľovi poskytnutia ceny súdnou cestou.

4. Práva a povinnosti usporiadateľa

4.1. Usporiadateľ je povinný informovať súťažiaceho, ktorý sa stal výhercom ceny vo fotosúťaži (tj. výherný súťažiaci), prostredníctvom e-mailového oznámenia odoslaného na e-mailovú adresu, ktorú výherný súťažiaci uviedol pri registrácii do fotosúťaže, a to najneskôr do 5 pracovných dní nasledujúcich po vyhodnotení výsledkov súťaže.

4.2. Usporiadateľ si vyhradzuje, že:

 • a) je oprávnený vybrať z fotografií, ktoré boli súťažiacim zaslané pri registrácii do fotosúťaže, takú fotografiu, ktorá bude zverejnená na sociálnych sieťach usporiadateľa (Facebook) a stane sa tak súťažnou fotografiou. Ak ale nebude žiadna z fotografií spôsobilá na zverejnenie (z dôvodu kvality fotografie, nevhodnej kompozície, a pod.), nie je usporiadateľ povinný pristúpiť k jej zverejneniu a účasť súťažiaceho vo fotosúťaži týmto zaniká.
 • b) je oprávnený dodatočne meniť povahu a druh cien vo fotosúťaži, a síce za ceny podobného typu a porovnateľnej hodnoty. Vyplatenie hodnoty cien v peniazoch nie je možné.
 • c) je oprávnený vylúčiť zo súťaže (a to aj bez predchádzajúceho upozornenia) súťažiaceho, ktorý poruší svoje povinnosti vyplývajúce z týchto Pravidiel, všeobecne záväzných právnych predpisov alebo pravidiel pre používanie Facebooku. Súčasne je usporiadateľ oprávnený vyradiť súťažiaceho, u ktorého existuje dôvodné podozrenie, že porušuje alebo bude porušovať povinnosti podľa predchádzajúcej vety, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi.
 • d) nenesie žiadnu zodpovednosť za vady ceny, a to ani v prípade, že tieto vady boli na cene prítomné už v okamihu jej odoslania výhernému súťažiacemu. Zodpovednosť za akosť ceny zo strany usporiadateľa je vylúčená.
 • e) nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie ceny, ktoré bude spôsobené v dôsledku a v priebehu jej prepravy výhernému súťažiacemu.
 • f) nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu, ktorá by bola v budúcnosti výhernému súťažiacemu či tretej osobe spôsobená v dôsledku užívania či iného nakladania s cenou.
 • g) je oprávnený fotosúťaž kedykoľvek pozastaviť, zmeniť alebo ukončiť, a to aj bez udania dôvodov. V takom prípade nevzniká súťažiacemu nárok na poskytnutie akéhokoľvek plnenia, a to vrátane náhrady škody. Usporiadateľ je však povinný túto skutočnosť oznámiť súťažiacim na Facebooku.

5. Práva a povinnosti súťažiaceho

5.1. Súťažiaci uskutočnením registrácie do fotosúťaže výslovne prehlasuje a súhlasí s tým, že:

 • a) sa fotosúťaže zúčastňuje dobrovoľne, a že v jej rámci bude konať výhradne takých spôsobom, aby nedochádzalo k porušovaniu platných právnych predpisov či vzniku škody na strane usporiadateľa a tretích osôb.
 • b) usporiadateľ zverejní na Facebooku základné osobné údaje o súťažiacom, a to v súvislosti so zverejnenou fotografiou súťažiaceho.
 • c) odoslaním fotografie prenecháva usporiadateľovi k užívaniu svoje autorské (vlastnícke) práva k fotografii. To predovšetkým znamená, že usporiadateľ je oprávnený užívať fotografiu nielen na účely fotosúťaže, ale tiež napríklad na účely následnej propagácie usporiadateľa / výrobkov usporiadateľa / a pod. Za týmto účelom udeľuje súťažiaci odoslaním fotografie usporiadateľovi licenciu na užívanie autorských (vlastníckych) práv k fotografii, a to po neobmedzenú dobu trvania.
 • d) usporiadateľ je oprávnený v súvislosti s fotosúťažou spracovávať osobné údaje súťažiaceho. Usporiadateľ sa však zaväzuje, že osobné údaje súťažiaceho budú spracovávané len v nevyhnutne potrebnom rozsahu, pričom bližšie informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov sú dostupné TU.
 • e) mu v súvislosti s jeho účasťou vo fotosúťaži nevzniká nárok na žiadne plnenie zo strany usporiadateľa. Tým však nie je dotknutá povinnosť usporiadateľa zachovávať základné práva a slobody súťažiaceho, a pokiaľ sa súťažiaci stane víťazným súťažiacim, ktorému bola doručená cena, stáva sa výherný súťažiaci oprávneným vlastníkom tejto ceny.

5.2. V prípade, že výhernému súťažiacemu nie je cena doručená do 21 kalendárnych dní odo dňa doručenia informačného e-mailu zo strany usporiadateľa, je výherný súťažiaci oprávnený kontaktovať usporiadateľa s požiadavkou na odôvodnenie tohto stavu. Usporiadateľ je v takom prípade povinný odpovedať výhernému súťažiacemu najneskôr do 5 pracovných dní.

6. Záverečné ustanovenia

6.1. Tieto Pravidlá, ako aj súvisiace práva a povinnosti usporiadateľa a súťažiacich, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

6.2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo k jednostrannej zmene Pravidiel, pričom v takom prípade je usporiadateľ povinný zverejniť rozsah a povahu vykonanej zmeny na Facebooku. Okamihom zverejnenia pritom dochádza k nadobudnutiu účinnosti tejto zmeny Pravidiel.

6.3. Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť 14. októbra 2020.

S výberom Vám ochotne poradíme

ZÁKAZNÍCKE CENTRUM

Neváhajte sa nás na čokoľvek opýtať, popr. nám zanechajte kontakt a my sa Vám ozveme.

Infolinka

+421 800 150 180

E-mail

dopyt@sunsystem.sk
NÁJSŤ PREDAJNÉ MIESTO
Máte s nami skúsenosť? Povedzte názor na Facebooku či Google. Pomôžete ostatným.
Chceme vám uľahčiť prehliadanie nášho webu a ukázať vám len to, čo vás skutočne zaujíma. Môžeme? :)

Potrebujeme na to váš súhlas so spracovaním súborov cookies, teda malých súborov, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači. Pomôžu vám ušetriť si klikanie, nájsť na našom webe rýchlo všetko potrebné a vďaka nim sa vám zobrazujú len skutočne relevantné reklamy na služby a tovar. Všetko o tom, ako spracovávame cookies, nájdete TU.

Upraviť nastavenia Súhlasím
Aby sme vám mohli zaistiť bezpečné prehliadanie nášho webu a vždy relevantný obsah

Nevyhnutné cookies zaisťujúce správne fungovanie našich webových stránok vrátane tých, ktoré zaisťujú IT bezpečnosť. Patria sem aj cookies, ktoré sú potrebné na ukladanie vami zvolených nastavení či cookies potrebné na komunikáciu (load balancing cookies).

Tieto súbory, ktoré sa používajú na meranie a analýzu návštevnosti našich webových stránok (napríklad množstvo návštevníkov či zobrazené stránky), nám pomáhajú vylepšovať fungovanie stránok. Vďaka vášmu súhlasu budeme schopní získať a správne analyzovať cenné dáta o tom, ako našimi stránkami prechádzate a čo vás zaujíma. Môžeme sa tak neustále zlepšovať a zaistiť, aby náš web skvele fungoval a vy ste si mohli užiť pohodlné prechádzanie našou ponukou.

Tento typ cookies využívame na účely reklám zobrazovaných na webových stránkach tretích strán, napríklad na sociálnych sieťach. Vďaka týmto cookies je reklama prispôsobená tomu, čo vás skutočne zaujíma (napríklad na základe produktov, ktoré ste si prezreli na našom webe). Aj v prípade, že tieto súbory deaktivujete, stále sa vám budú pri prehliadaní internetu zobrazovať reklamy, nebudú však pre vás relevantné.

Zatvoriť
× Nájsť produkt