(ďalej len "Zmluva"), nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ

______________________
______________________, PSČ:______________________
______________________,

(Ďalej ako "Objednávateľ")

a

Zhotoviteľ

SUN SYSTEM SR s.r.o.
IČO: 36532363
IČ DPH: SK2020148163
so sídlom Komenského 45, Skalica 909 01
zastúpená: ______________________
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka 13108/T
konatelia spoločnosti: Jozef Mičo, Lukáš Mičo, Veronika Pláňovská
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK04 0900 0000 0002 5127 9886
BIC SWIFT kód: GIBASKBX

Infolinka: +421 800 150 180
E-mail: dopyt@sunsystem.sk

Osoba oprávnená konať za zhotoviteľa:

vo veciach zmluvných: ______________________
vo veciach technických: ______________________

(Ďalej ako "Zhotoviteľ")

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne v texte tiež ako „zmluvné strany“ a každý jednotlivo ďalej len „zmluvná strana“ uzatvárajú nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka túto zmluvu.

čl. I
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na základe vlastnej slobodnej a vážnej vôle, s cieľom upraviť vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z obsahu právneho vzťahu založeného touto Zmluvou.
2. Touto Zmluvou sa Zhotoviteľ zaväzuje Objednávateľovi, že vykoná Dielo za dojednanú cenu na svoje nebezpečenstvo.
3. Zmluvné strany, prípadne ich zástupcovia, výslovne prehlasujú, že sú oprávnení uzavrieť túto Zmluvu a splniť záväzky z nej vyplývajúce.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky Zhotoviteľa, ktoré sú dostupné na internetových stránkach Zhotoviteľa a zároveň tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy (príloha č.1).
5. Zmluvné strany nižšie svojimi podpismi potvrdzujú, že súhlasia s odkazom časti Zmluvy na Všeobecné obchodné podmienky Zhotoviteľa. Mimo ustanovenia tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať taktiež ustanovenia uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach.

čl. II
Predmet plnenia, predmet Diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto Zmluve Dielo uvedené v bode 2 Zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené Dielo prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho vykonanie.
2. Predmetom Diela podľa tejto zmluvy sa rozumie: (ďalej tiež len "Dielo").
3. Rozsah Diela je ďalej špecifikované v objednávke č. , ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy (príloha č.2).

čl. III
Povinnosti strán pri vykonávaní Diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť, v súlade s touto Zmluvou.
2. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje vykonať a riadne a včas dokončiť Dielo a odovzdať ho objednávateľovi v súlade s touto Zmluvou.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo podľa tejto Zmluvy a pri vykonávaní Diela postupovať v súlade so stanovenými technickými záväznými normami.
4. Zhotoviteľ musí pri vykonávaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Veci, prácu, práva na používanie a služby, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný dodať alebo vykonať v rozsahu a v kvalite podľa tejto Zmluvy a podľa Všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
5. Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko (alebo jeho ucelenú časť) bez práv tretej osoby najneskôr do doby začatia prác, ak sa strany písomne nedohodnú inak. Konkrétne podmienky pripravenosti staveniska budú zo strany Zhotoviteľa špecifikované po uhradení zálohy zo strany Objednávateľa a budú tvoriť prílohu č. 3 tejto Zmluvy. Podmienky budú zaslané do 14 dní od uhradenia zálohovej platby na email Objednávateľa. Termín Zhotoviteľa na vykonanie Diela sa v prípade omeškania Objednávateľa s odovzdaním staveniska Zhotoviteľovi môže predĺžiť o počet dní omeškania a nad rámec toho až o ďalších 14 dní, oproti predpokladanému termínu dokončenia.
6. V prípade, že nebude stavebná pripravenosť (najmä rovný povrch) v súlade s SSN 73 0210-1: + -2 mm / 2 m, bude potrebné vykonať úpravu rovného povrchu a stavebnej pripravenosti, ktoré nie sú súčasťou ceny Diela a ani tejto Zmluvy. Zhotoviteľ túto úpravu v prípade dohody s Objednávateľom vykoná, v opačnom prípade ide o omeškanie Objednávateľa s odovzdaním staveniska.
7. Objednávateľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť výkop a betonáž betónových pätiek pod každý stĺp pergoly vo veľkosti a hĺbke podľa podkladov Zhotoviteľa tak, aby boli ku dňu začatia prác hotové. Ak nie je v objednávke uvedené inak.
8. Objednávateľ zabezpečí na svoje náklady prívod el. kabeláže v mieste, ktoré označí Zhotoviteľ podľa podkladov v požadovanej špecifikácii, pokiaľ nie je v objednávke uvedené inak.
9. Montážny priestor musí byť vyprataný, prázdny pre manipuláciu a prístupný. V prípade novostavby či rozsiahlej rekonštrukcie musí byť montážny priestor spevnený pre manipuláciu s montážnymi vrátkami, ktoré sú potrebné pri montáži Diela.
10. Objednávateľ je povinný zaslať najmenej 14 dní vopred pred plánovanou montážou na e-mail Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy aktuálne fotografie miesta staveniska, prípadne tiež výkresy a situačné plány staveniska, pokiaľ sa od začiatku uzavretia tejto Zmluvy akokoľvek zmenilo – napríklad zmenou dlažby, prípravou betónových pätiek, zateplením, zmenou fasády, realizáciou obkladu alebo dlažby, inštaláciou iných dodatočných produktov a zariadení a pod. V prípade, že Objednávateľ fotografie, výkresy či situačné plány zhotoviteľovi nezašle, napriek tomu, že stavenisko bolo akokoľvek zmenené, zodpovedá Objednávateľ za všetky škody, ktoré v dôsledku toho môžu vzniknúť. Pokiaľ vplyvom zmeny stanoviska vznikne potreba úpravy ďalším materiálom, tovarom alebo potrebnou súčinnosťou ďalších osôb, predlžuje sa o dobu primeranú dobe prevedenia Diela a Zhotoviteľ má nárok na úhradu ďalších nákladov presahujúcich rámec ceny Diela dohodnutej v tejto Zmluve.
11. Všetky stavebné povolenia je povinný zabezpečiť Objednávateľ na svoje náklady.
12. Termín Zhotoviteľa na vykonanie Diela sa v prípade akéhokoľvek omeškania Objednávateľa uvedeného v predchádzajúcich odsekoch III.6 až III.10 môže predĺžiť o počet dní omeškania a nad rámec toho až o ďalších 14 dní, oproti predpokladanému termínu dokončenia.
13. Termín Zhotoviteľa na zhotovenie Diela a k uskutočneniu montáže sa predĺži o dobu trvania udalosti vyššej moci. Za vyššiu moc sa považuje mimoriadna okolnosť dočasne alebo trvalo brániaca v splnení povinnosti a ktorá vznikla nezávisle od vôle Zmluvných strán. Za vyššiu moc sa považuje najmä živelná pohroma, prírodná katastrofa, stávka, výpadky energií, epidémia, pandémia, mimoriadny núdzový stav, riadny núdzový stav, vojnový stav, občianske nepokoje, plošné (platné minimálne na území obce dôležitej pre plnenie tejto Zmluvy) mimoriadne opatrenie ministerstva či iného ústredného úradu, vlády SR, povinnosť pracovníkov Zhotoviteľa dodržať povinnú karanténu, a pod.
14. Bez ohľadu na ustanovenia tohto článku je Objednávateľ zodpovedný za splnenie všetkých svojich záväzkov a povinností uvedených v tejto Zmluve.
15. Objednávateľ je povinný Dielo od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu Diela dohodnutú v čl. V tejto Zmluvy.
16. III.16 V prípade, že Objednávateľ má na vykonanie Diela dodať materiál, ktorý má nedostatky, ktoré bránia riadnemu vyhotoveniu Diela, Zhotoviteľ je povinný na to Objednávateľa bez zbytočného odkladu upozorniť. Rovnakú povinnosť má Zhotoviteľ aj vtedy, ak Objednávateľ žiada, aby bolo dielo vykonané podľa pokynov, ktoré sú nevhodné.
17. V prípade, ak Objednávateľ napriek upozorneniu Zhotoviteľa trvá na objednávke, má Zhotoviteľ právo odstúpiť od Zmluvy.
18. V prípade nedodržania súčinnosti Objednávateľa, ktorá je potrebná podľa tohto článku, je Zhotoviteľ oprávnený po márnom uplynutí lehoty, odstúpiť od Zmluvy, ak na tento následok vopred upozorní Objednávateľa.
19. Bod III.16 sa obdobne uplatní v prípade ak Objednávateľ u ktorého sa Dielo vykonáva nevykoná potrebné zdravotné a bezpečnostné opatrenia pre Zhotoviteľa a pre ďalšie osoby vykonávajúce Dielo.
20. Ak Objednávateľ poskytne riadne a včas potrebnú súčinnosť a Zhotoviteľ však v určený čas nepristúpi k vykonaniu diela, patrí Objednávateľovi právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu tým vznikli. Toto právo musí uplatniť u Zhotoviteľa najneskôr do jedného mesiaca od prevzatia veci; ak z tohto dôvodu odstúpi od Zmluvy, musí ho uplatniť najneskôr do jedného mesiaca od odstúpenia; inak právo zanikne.

čl. IV
Miesto a čas plnenia

1. Zhotoviteľ je povinný začať práce na Diele a riadne v nich pokračovať dňa za predpokladu, že bude uhradená zálohová faktúra za podmienok uvedených v tejto Zmluve. V prípade, že bude Objednávateľ v omeškaní s uhradením zálohy, je Zhotoviteľ oprávnený posunúť termín začatia realizácie prác na Diele a to minimálne o dobu zodpovedajúcu omeškaniu. V prípade, že v uvedený deň začatia prác podľa prvej vety tohto ustanovenia nemôžu byť práce začaté z dôvodu prekážky vzniknutej na strane ktorejkoľvek zmluvnej strany, zmluvné strany sa bez zbytočného odkladu dohodnú na náhradnom dni začatia prác. Náhradný deň začatia prác môže byť dohodnutý pred aj po pôvodne dohodnutom dni začatia prác, najneskôr však do štrnástich (14) dní po pôvodnom dni začatia prác. Zhotoviteľ v primeranej dobe pred pôvodným alebo náhradným dňom začatia prác Objednávateľovi telefonicky potvrdí začatie prác na číslo uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.
2. Konkrétny termín zahájenia montáže určuje Zhotoviteľ a Objednávateľovi ho oznámi minimálne sedemdesiatdva (72) hodín vopred. Celková doba montáže predmetu Diela Zhotoviteľom je potom stanovená v lehote do dní. Montážny čas je v pracovné dni, a to v čase od 8:00 do 16:30 hod., pokiaľ sa Zhotoviteľ s Objednávateľom nedohodnú písomne inak.
3. V prípade, ak Objednávateľ nezabezpečí najneskôr v lehote určenej Zhotoviteľom riadne pripravený montážny priestor v zmysle článku III. ods. 9. tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť konečnú faktúru s Doplatkom ceny Diela, pričom Objednávateľ je povinný túto vyfakturovanou čiastku uhradiť v lehote uvedenej na tejto faktúre, pričom je oprávnený si ponechať zábezpeku vo výške 10 % z čiastky uvedenej v tejto faktúre vrátane DPH až do doby dokončenia montáže a odovzdania diela bez vád a nedostatky, mimo tých drobných vád a nedostatkov, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu Diela. Po prevedení montáže Zhotoviteľom uhradí Objednávateľ zadržiavanú zábezpeku najneskôr do siedmych (7) dní od prevedenia montáže.
4. Ak Objednávateľ nezabezpečí riadnu pripravenosť montážneho priestoru v zmysle článku III. ods. 8 tejto Zmluvy, v termíne stanovenom Zhotoviteľom, pričom táto nepripravenosť bude mať za následok predlženie termínu dokončenia Diela o viac ako 30 dní, je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi skladné za uskladnenie materiálu potrebného k zhotovenie Diela vo výške 0,05 % denne z ceny Diela vrátane DPH, a to za každý začatý deň omeškania Objednávateľa so zabezpečením pripravenosti montážneho priestoru. Skladné bude Objednávateľom uhradené na základe samostatnej zálohovej faktúry vystavenej Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný vykonať montáže Diela najskôr po tom ako bude riadne uhradené skladné podľa zálohovej faktúry.
5. Zhotoviteľ je oprávnený dokončiť práce na Diele aj pred dohodnutým termínom dokončenia Diela a Objednávateľ je povinný skôr dokončené Dielo prevziať a zaplatiť jeho cenu.
6. Miesto pre vykonanie diela (miesto plnenia) je , , ,
7. Objednávateľ výslovne prehlasuje, že miesto pre vykonania Diela, vrátane budovy na ňom umiestnenej, je v jeho vlastníctve, poprípade predloží Zhotoviteľovi písomný súhlas s vykonaním Diela skutočného vlastníka predmetných nehnuteľností.
8. Objednávateľ berie na vedomie, že celková doba na vykonanie Diela či doba vybavenia reklamácie môže byť predĺžená v nadväznosti na omeškanie dodania tovaru Zhotoviteľovi zo strany dodávateľa.
9. Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s dokončením a odovzdaním Diela z dôvodu na strane Zhotoviteľa, a toto omeškanie nie je súčasne zapríčinené okolnosťami vyššej moci, o viac než 90 dní, považuje sa takéto omeškanie za podstatné porušenie zakladajúce právo Objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy. Objednávateľ má v takto špecifikovanom prípade nárok na vrátenie všetkých doposiaľ uhradených plnení podľa tejto Zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva ruší s účinkami ex nunc. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ Objednávateľ odstúpi od tejto Zmluvy z iného dôvodu ako je uvedené v prvej vete tohto ustanovenia, vráti mu Zhotoviteľ pomernú časť zo zaplatenej ceny Diela v závislosti na tom, v akej dobe Objednávateľ od zmluvy odstúpil, takto:
a. odstúpenie od zmluvy v dobe 0 – 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy – 90 % ceny Diela vrátane DPH;
b. odstúpenie od zmluvy v dobe 13 - 24 mesiacov od uzatvorenia zmluvy – 80 % ceny Diela vrátane DPH;
c. odstúpenie od zmluvy v dobe 25 – 36 mesiacov od uzatvorenia zmluvy – 70 % ceny Diela vrátane DPH;
d. odstúpenie od zmluvy v dobe 37 – 48 mesiacov od uzatvorenia zmluvy – 50 % ceny Diela vrátane DPH;
e. odstúpenie od zmluvy v dobe 49 – 60 mesiacov od uzatvorenia zmluvy – 25 % ceny Diela vrátane DPH;
f. odstúpenie od zmluvy po viac ako 60 mesiacoch od uzatvorenia zmluvy – 0 % ceny Diela vrátane DPH.
10. Objednávateľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ začal s vykonávaním prác na Diele.
11. Pri nepriaznivej poveternostnej situácii je Zhotoviteľ oprávnený na primeranú dobu prerušiť vykonávanie prác na Diele. Za nepriaznivú poveternostnú situáciu sa pre účely tejto Zmluvy považuje:
– búrka, dážď, sneženie, tvorba námrazy;
– vietor o rýchlosti aspoň 8 m/s (o sile vetra 5. stupňa Bf) pre práce vo výške aspoň 3 m alebo vietor o rýchlosti aspoň 11 m/s (o sile vetra 6. stupňa Bf) pre všetky ostatné práce;
– viditeľnosť v mieste plnenia nižšia ako 30 m;
– teplota vzduchu v mieste plnenia menej ako 5 stupňov Celsia.
12. Pre určenie primeranej doby prerušenia vykonávania prác sa prihliada na predvídateľnosť pominutia nepriaznivej poveternostnej situácie, k dostupnosti miesta plnenia, k záväzkom Zhotoviteľa voči iným objednávateľom a k iným osobitným okolnostiam vzniknutej situácie.
13. O dobu prerušenia vykonávania prác z dôvodu nepriaznivej poveternostnej situácie sa predlžuje termín dodania Diela vrátane dohodnutých čiastkových termínov plnenia zo strany Zhotoviteľa.
14. V prípade, že sa Dielo nevykonalo, patrí Zhotoviteľovi dojednaná cena, ak bol ochotný dielo vykonať a ak mu v tom zabránili okolnosti na strane Objednávateľa. Zhotoviteľ je však povinný dať si započítať to, čo ušetril nevykonaním Diela.

čl. V
Cena diela

1. Cena diela je obomi zmluvnými stranami dohodnutá v súlade s finálnou cenovou ponukou v celkovej výške: Cena celkom: ___________ Eur bez DPH
2. Podrobný rozpočet ceny Diela vrátane jednotkových cien je uvedený v prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
3. K cene sa pripočíta daň z pridanej hodnoty (DPH) v sadzbe platnej podľa zákona v deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
4. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že uvedená cena Diela predstavuje dohodnutú hodnotu všetkých plnení a záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a Všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy, a zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa spojené s vykonávaním Diela, s výnimkou nákladov uvedených v tejto Zmluve a vo Všeobecných obchodných podmienkach.
5. V prípade, že Zhotoviteľ dorazí k začatiu vykonanie Diela, ale k začatiu Diela nebude možné z akéhokoľvek dôvodu zo strany Objednávateľa pristúpiť, je povinný Objednávateľ uhradiť Zhotoviteľovi náklady spojené (resp. škodu) s márnym výjazdom Zhotoviteľa a jeho partnerov. Tieto náklady je Objednávateľ povinný uhradiť pred samotným začatím vykonania Diela a ich špecifikácia bude uvedená v samostatnej faktúre vystavenej Zhotoviteľom. V prípade jej
neuhradenia nie je Zhotoviteľ povinný začať práce na Diele a je oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Súčasne je oprávnený započítať už uhradenú zálohu na tieto náklady.
6. Ak v čase od uzavretia Zmluvy do jej splnenia došlo k zmene cenového predpisu, podľa ktorého sa cena dohodla, je Zhotoviteľ na to povinný Objednávateľa bez meškania písomne upozorniť a oznámiť mu novú cenu.
7. Objednávateľ je oprávnený po oznámení novej ceny od Zmluvy odstúpiť; ak bez zbytočného odkladu od Zmluvy neodstúpi, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi novú cenu, ibaže k zvýšeniu ceny došlo po prekročení dohodnutej doby vykonania Diela.
8. Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi sumu pripadajúcu na vykonanú prácu a vzniknuté náklady podľa pôvodne dohodnutej ceny.

čl. VI
Platobné podmienky, spôsob úhrady ceny diela

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi cenu Diela takto:

a. Pred začatím vykonávania Diela uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi zálohovú faktúru vo výške % z ceny Diela. Splatnosť zálohovej faktúry sa stanoví v dĺžke 7 dní od dátumu vystavenia;
b. Doplatok ceny Diela bude Zhotoviteľovi Objednávateľom uhradený po montáži Diela na základe vystavenej faktúry, so splatnosťou 7 dní od dátumu vystavenia.
2. Pokiaľ nebude Zhotoviteľovi Objednávateľom uhradená vystavená zálohová faktúra, nie je Zhotoviteľ povinný začať práce vedúce k vykonaniu Diela.
3. Omeškanie Objednávateľa s úhradou dlžnej čiastky dlhšie ako desať (10) dní sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou zálohovej faktúry je Zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že daňové doklady (zálohové faktúry, predfaktúry, faktúry a pod.) budú zasielané v elektronickej podobe a to tak, že príslušný daňový doklad bude podpísaný Zhotoviteľom a opatrený pečiatkou a zaslaný na emailovú adresu Objednávateľa, uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Daňový doklad v elektronickej podobe sa považuje za doručený po uplynutí 24 hod po jeho odoslaní z emailovej adresy Zhotoviteľa na emailovú adresu Objednávateľa.

čl. VII
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym vykonaním a odovzdaním Objednávateľovi v mieste plnenia.
2. Zhotoviteľ zodpovedá aj za škodu spôsobenú činnosťou tých, ktorí pre neho Dielo vykonávajú.
3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi najneskôr jeden (1) deň vopred, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
4. Zhotoviteľ je oprávnený na odovzdanie a prevzatie Diela prizvať svojich subdodávateľov.
5. Objednávateľ je povinný prevziať Dielo najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, keď malo byť dielo zhotovené, a ak bolo Dielo zhotovené neskôr, do jedného mesiaca od jeho zhotovenia.
6. Objednávateľ ďalej berie na vedomie, že reklamácia Diela zo strany Objednávateľa neoprávňuje sama o sebe Objednávateľa na nezaplatenie vystavenej faktúry v riadnom termíne. Ak budú zo strany Objednávateľa u Zhotoviteľa reklamované pri odovzdaní a prebratí vady Diela, ktoré budú súčasne zaznamenané v preberacom protokole a nepôjde o drobné vady a nedostatky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu Diela, je Objednávateľ
oprávnený ponechať si z čiastky uvedenej na konečnej faktúre vrátane DPH zábezpeku vo výške 10 % a to až do doby odstránenia reklamovaných vád na Diele. Po odstránení reklamovaných vád uhradí Objednávateľ zadržiavanú zábezpeku najneskôr do siedmych (7) dní od odstránenia vád.
7. Objednávateľ je povinný uviesť všetky drobné vady a nedostatky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu Diela, do preberacieho protokolu pri odovzdaní a prebratí Diela.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že na neskôr uplatnené drobné vady a nedostatky nebude braný ohľad zo strany Zhotoviteľa a Zhotoviteľ za tieto následne uplatnené vady a nedostatky nezodpovedá. To nebráni dohode Zmluvných strán, že Zhotoviteľ nastúpi k náprave následne uplatnených vád a nedostatkov za spoločne dohodnutú cenu.
9. Objednávateľ splnomocňuje k prevzatiu Diela od Zhotoviteľa, a sú tak za Objednávateľa oprávnené Dielo prevziať tieto osoby:
a. ________________________________

čl. VIII
Zodpovednosť za vady diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania a ďalej zodpovedá za vady Diela zistené v záručnej dobe. Tým nie je dotknutá povinnosť Objednávateľa podľa čl. VII ods. 7 tejto Zmluvy vyššie.
2. Záručná doba sa dojednáva v dĺžke mesiacov odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom.
3. Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Oznámenie (reklamáciu) odošle na adresu sídla Zhotoviteľa. V reklamácii musia byť vady popísané alebo v nej musí byť uvedené, ako sa prejavujú, poprípade priložené fotografie. Ďalej v reklamácii Objednávateľ uvedie, akým spôsobom požaduje zjednanie nápravy.
4. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, je Objednávateľ oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu.
5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla podľa Zmluvy riadne užívať ako vec bez vady, má Objednávateľ právo na zrušenie Zmluvy. To isté právo mu prislúcha pri odstrániteľných vadách, ak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže vec riadne užívať.
6. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu veci podľa Zmluvy, má Objednávateľ právo na primeranú zľavu.
7. Práva zo zodpovednosti za vady musí Objednávateľ uplatniť u Zhotoviteľa v záručnej dobe podľa bodu 2 Zmluvy; inak práva zaniknú. Čas od uplatnenia práva zo záruky až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta. Zhotoviteľ je povinný vydať Objednávateľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a čase jej trvania.
8. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej doby, pričom i reklamácia odoslaná Objednávateľom v posledný deň záručnej doby sa považuje za včas uplatnenú.
9. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do pätnástich (15) dní po obdŕžaní reklamácie preveriť reklamované chyby a po jej preverení písomne oznámiť Objednávateľovi, či reklamáciu uznáva.
10. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Zhotoviteľ nezodpovedá za utesnenie spoja medzi pergolou a fasádou a nejedná sa tak o vadu, ktorú by Objednávateľ bol oprávnený reklamovať.
11. Objednávateľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo náležite skontrolovať a v prípade existencie vád tieto vytknúť zhotoviteľovi, inak platí, že dielo nemá žiadne vady.

čl. IX
Omeškanie, zmluvné sankcie

1. Zhotoviteľ je v omeškaní ak:
a. neodovzdá Dielo či jeho čiastkovú etapu ani do tridsiatich (30) dní od dohodnutého termínu bez vád,
b. neodstráni vady zistené pri odovzdávaní čiastkových etáp a celého Diela v primeranej lehote;
c. neodstráni vady vytknuté v záručnej dobe v primeranej lehote.
2. Za primeranú lehotu na odstránenie reklamovaných vád sa spravidla považuje lehota 60 dní odo dňa ich vytknutia. V prípade závažnejších vád alebo napríklad nutnosti špeciálneho vybavenia, môže byť táto lehota Zhotoviteľom predĺžená o nevyhnutne potrebnú dobu.
3. Ak nezaplatí Objednávateľ zálohovú alebo konečnú faktúru v lehote dohodnutej v tejto Zmluve, zaväzuje sa uhradiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý začatý deň omeškania. Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej výške tejto zmluvnej pokuty 10 % ceny Diela vrátane DPH. Zaplatením dohodnutej zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Zhotoviteľa na úhradu škody spôsobenej omeškaním Objednávateľa s platením zálohovej, čiastkovej alebo konečnej faktúry a to aj v prípade, ak takáto náhrada škody bude presahovať výšku zmluvnej pokuty.
4. V prípade omeškania s dokončením Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z ceny Diela za každý deň omeškania vrátane DPH. Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej výške tejto zmluvnej pokuty 10 % ceny Diela vrátane DPH. Táto zmluvná pokuta bude uhradená najskôr po výzve Objednávateľa k jej uhradeniu. Zhotoviteľ uhradí túto zmluvnú pokutu tak, že na Dielo vystaví konečnú faktúru podľa dohodnutej ceny Diela a súčasne s touto konečnou faktúrou vystaví Objednávateľovi dobropis, ktorý bude znieť na výšku zmluvnej pokuty, na ktorú má Objednávateľ podľa tohto odseku nárok. Dobropis bude Objednávateľovi zaslaný spolu s konečnou faktúrou. Ak zaviní omeškanie Zhotoviteľa čo i len sčasti Objednávateľ, nemôže proti Zhotoviteľovi uplatňovať žiadne nároky z tohto omeškania inak plynúce.

čl. X
Určenie rozhodného práva a spôsobu riešenia sporu

1. Zmluvné strany sa dohodli, že právom, teda právnym poriadkom, podľa ktorého sa bude riadiť vznik a zánik tejto Zmluvy, výklad jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy a výkon práv a povinností z tejto Zmluvy, bude právny poriadok Slovenskej republiky.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vzniknuté z tejto Zmluvy a v súvislosti s ňou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov a nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, sporov o vznik a zánik tejto Zmluvy budú rozhodované s konečnou platnosťou na vecne príslušnom súde Slovenskej republiky.

čl. XI
Osobné údaje

1. Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov v súvislosti s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov, o voľnom pohybe týchto údajov, o zrušení smernice 95/46 / ES ("GDPR") a o zavedení opatrení na zabezpečenie súladu postupov objednávateľa s GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a so súvisiacimi právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov, nájde zhotoviteľ na stránke www.sunsystem.sk. Zhotoviteľ týmto potvrdzuje, že sa s týmito informáciami (pravidlami ochrany a spracovania osobných údajov) zoznámil.

čl. XII
Úplnosť zmluvy a dodatky

1. Táto Zmluva zahŕňa úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami a žiadna iná dohoda, slovná alebo písomná, ktorá by sa týkala predmetu tejto Zmluvy, medzi zmluvnými stranami neexistuje a ak existovala, je týmto zrušená a nahradená touto Zmluvou.
2. Táto Zmluva môže byť menená a doplňovaná len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a to vo forme písomných dodatkov. Dodatok musí byť chronologicky číslovaný a datovaný, výslovne sa odvolávať na túto Zmluvu a musí byť podpísaný obomi zmluvnými stranami alebo osobami oprávnenými za ne konať.

čl. XIII
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami.
2. Ak je Objednávateľ spotrebiteľ, je v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z. O ochrane spotrebiteľa, oprávnený riešiť prípadné spory vzniknuté medzi stranami tejto Zmluvy mimosúdnou cestou.
3. Objednávateľ je oprávnený podať podnet na kontrolu vnútorného Slovenskej obchodnej inšpekcii. Formulár pre podanie podnetu a podrobné informácie k mimosúdnemu riešeniu sporov sú dostupné na internetových stránkach soi.sk.
4. Všetky prílohy pripojené k tejto Zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. V prípade rozporu znenia tejto Zmluvy so znením príloh k tejto Zmluve, majú ustanovenia tejto Zmluvy prednosť.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že základné podmienky tejto Zmluvy vyplývajú z ich vzájomnej dohody, kde každá mala možnosť jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy zmeniť.
6. Ak sú alebo ak sa stanú niektoré ustanovenia Zmluvy úplne alebo čiastočne neplatnými, alebo ak by v Zmluve niektoré ustanovenia chýbali, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatného alebo chýbajúceho ustanovenia dohodnú strany také platné ustanovenie, ktoré zodpovedá zmyslu a účelu neplatného alebo chýbajúceho ustanovenia. V prípade, že sa niektoré ustanovenie Zmluvy ukáže byť zdanlivým, posúdi sa vplyv tejto vady na ostatné ustanovenia Zmluvy v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení. Zmluvné strany súhlasia, že v takom prípade začne bezodkladne rokovanie s cieľom zmeniť takéto ustanovenie tak, aby sa stalo platným, zákonným a vykonateľným a zároveň v najvyššej možnej miere zachovávalo pôvodný zámer zmluvných strán ohľadne ustanovenia upravujúceho danú otázku.
7. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
8. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že všetky práva a povinnosti z tejto Zmluvy vyplývajúce záväzne prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.
9. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že neuzatvárajú Zmluvu v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok a považujú ustanovenia Zmluvy obsiahnuté za dojednané, v súlade s dobrými mravmi a poctivým úmyslom. Na dôkaz vážnej a slobodne prejavenej vôle pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

Prílohy:
č. 1 - Všeobecné obchodné podmienky Zhotoviteľa
č. 2 - Objednávka
č. 3 - Podmienky pripravenosti staveniska

 

V _____________________________ dňa _____________________________                                                     Ve Skalici dňa _____________________________ 

_____________________________                                                                                                                    SUN SYSTEM SR s.r.o.

_____________________________                                                                                                                    _____________________________

S výberom Vám ochotne poradíme

ZÁKAZNÍCKE CENTRUM

Neváhajte sa nás na čokoľvek opýtať, popr. nám zanechajte kontakt a my sa Vám ozveme.

Infolinka

+421 800 150 180

E-mail

dopyt@sunsystem.sk
NÁJSŤ PREDAJNÉ MIESTO
Máte s nami skúsenosť? Povedzte názor na Facebooku či Google. Pomôžete ostatným.
Chceme vám uľahčiť prehliadanie nášho webu a ukázať vám len to, čo vás skutočne zaujíma. Môžeme? :)

Potrebujeme na to váš súhlas so spracovaním súborov cookies, teda malých súborov, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači. Pomôžu vám ušetriť si klikanie, nájsť na našom webe rýchlo všetko potrebné a vďaka nim sa vám zobrazujú len skutočne relevantné reklamy na služby a tovar. Všetko o tom, ako spracovávame cookies, nájdete TU.

Upraviť nastavenia Súhlasím
Aby sme vám mohli zaistiť bezpečné prehliadanie nášho webu a vždy relevantný obsah

Nevyhnutné cookies zaisťujúce správne fungovanie našich webových stránok vrátane tých, ktoré zaisťujú IT bezpečnosť. Patria sem aj cookies, ktoré sú potrebné na ukladanie vami zvolených nastavení či cookies potrebné na komunikáciu (load balancing cookies).

Tieto súbory, ktoré sa používajú na meranie a analýzu návštevnosti našich webových stránok (napríklad množstvo návštevníkov či zobrazené stránky), nám pomáhajú vylepšovať fungovanie stránok. Vďaka vášmu súhlasu budeme schopní získať a správne analyzovať cenné dáta o tom, ako našimi stránkami prechádzate a čo vás zaujíma. Môžeme sa tak neustále zlepšovať a zaistiť, aby náš web skvele fungoval a vy ste si mohli užiť pohodlné prechádzanie našou ponukou.

Tento typ cookies využívame na účely reklám zobrazovaných na webových stránkach tretích strán, napríklad na sociálnych sieťach. Vďaka týmto cookies je reklama prispôsobená tomu, čo vás skutočne zaujíma (napríklad na základe produktov, ktoré ste si prezreli na našom webe). Aj v prípade, že tieto súbory deaktivujete, stále sa vám budú pri prehliadaní internetu zobrazovať reklamy, nebudú však pre vás relevantné.

Zatvoriť
× Nájsť produkt