obchodnej spoločnosti
SUN SYSTEM SR s.r.o.
so sídlom Komenského 45, 909 01 Skalica identifikačné číslo: 36532363 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka 13108/T (ďalej len "Zhotoviteľ"). Aktuálne znenie Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "obchodné podmienky") je k dispozícii na internetovej adrese www.sunsystem.sk . Dodávky, plnenia a ponuky Zhotoviteľa sa realizujú na základe týchto obchodných podmienok a odchýlky od týchto obchodných podmienok sú účinné len vtedy, keď ich Zhotoviteľ písomne potvrdí v rámci potvrdenia objednávky či uzatvorenej zmluvy.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") Zhotoviteľa upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka (ďalej len "občiansky zákonník") vzniknuté v súvislosti alebo na základe potvrdenia objednávky alebo zmluvy uzavretej podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení, uzatvorené medzi Zhotoviteľom a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "Objednávateľ"). Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú aj na predzmluvnené činnosti, teda na rokovania o uzavretí zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.

1.2. Dielo:

1.2.1. Na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu podľa čl. 2 týchto obchodných podmienok sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať na svoje náklady,
na vlastné riziko a nebezpečenstvo pre Objednávateľa Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené Dielo prevezme a zaplatí Zhotoviteľovi cenu Diela, a to všetko za podmienok uvedených v Zmluve alebo v Potvrdenej objednávke podľa bodu 2.4. týchto obchodných podmienok. Konkrétnu špecifikáciu Diela obsahuje Zmluva či Potvrdenie objednávky. Predmetom Diela je spravidla úprava nehnuteľnej veci, tj. Inštalácia výrobkov realizovaná Zhotoviteľom, a to najmä vonkajších pergol, markíz, plotov a brán, vonkajšieho tienenia, vnútorného tienenia a ďalších doplnkov podobného charakteru (napr. Okenných sietí proti hmyzu, bočného zasklenia terasy, predaj záhradného nábytku, a pod.).

1.2.2. Úpravou nehnuteľnej veci sa rozumie úplné, funkčné a bezchybné vykonanie všetkých stavebných a montážnych prác a konštrukcií, vrátane dodania potrebných materiálov a zariadení potrebných pre riadne dokončenie Diela, ďalej vykonanie všetkých činností súvisiacich s dodaním stavebných prác a konštrukcií, ktorých prevedenie je pre riadne dokončenie Diela nevyhnutné (napr. zariadenie staveniska, bezpečnostné opatrenia a pod.), vrátane koordinačnej a kompletizačnej činnosti stavby.

1.3. Objednávateľ sa považuje za podnikateľa v prípade, že ide o právnickú osobu. V prípade, že je Objednávateľom fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa (ďalej len "podnikateľ").

1.4. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každého Potvrdenia objednávky alebo Zmluvy a sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu Objednávateľa preklad textu obchodných podmienok do iného jazyka, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad textu obchodných podmienok v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže Zhotoviteľ meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti týchto obchodných podmienok.

1.6. V prípade, že je Objednávateľ podnikateľom, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami ustanoveniami zák. č 513/1993 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, vzťahujúce sa na podnikateľov.

1.7. Objednávateľ berie na vedomie, že Zhotoviteľ nie je povinný uzatvoriť zmluvný vzťah, a to najmä s osobami, ktoré už predtým porušili obchodné podmienky, Zmluvu alebo inak poškodili Zhotoviteľa.

2. OBJEDNÁVKA OBJEDNÁVATEĽA A VZNIK ZMLUVY

2.1. "Dopyt" - Každý Dopyt Objednávateľa adresovaný Zhotoviteľovi, je spravidla (doručovaný) elektronicky (e-mailom) či písomne na kontaktnú
adresu Zhotoviteľa.

2.2. "Ponuka" - Na základe Dopytu Objednávateľa je Objednávateľovi zo strany Zhotoviteľa vypracovaná nezáväzná písomná Ponuka.

2.3. "Objednávka" - V prípade súhlasu Objednávateľa s touto Ponukou, zašle Objednávateľ Zhotoviteľovi už záväznú Objednávku.

2.4. "Potvrdenie objednávky" - V prípade akceptácie Objednávky zo strany Zhotoviteľa, je Zhotoviteľom vyhotovené Potvrdenie objednávky (príp.
Návrh zmluvy, kde môžu byť ešte spresnené parametre Diela), keď toto Potvrdenie objednávky, popr. návrh zmluvy, odošle Objednávateľovi.
Obsah Potvrdenia objednávky je pre obe zmluvné strany úplne záväzné až od okamihu doručenia Potvrdenia objednávky Objednávateľovi, popr. až podpisom zmluvy zo strany Objednávateľa a Zhotoviteľa.

2.5. Dopyt Objednávateľa a nezáväzná Ponuka zo strany Zhotoviteľa sú považované iba za predzmluvné rokovania, ktoré nemajú voči stranám
právne účinky.

2.6. Nezáväzný dopyt môže byť objednávateľom zrealizovaný aj prostredníctvom formulára uvedeného na adrese:
 https://www.sunsystem.sk/kontakt/.

2.7. K uzavretiu zmluvného vzťahu medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom dochádza v týchto prípadoch:

2.7.1. Doručením Potvrdenia objednávky Objednávateľovi;
2.7.2. Podpisom písomnej zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami.

Uzatvorením zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom podľa tohto odseku obchodných podmienok vzniká právne záväzkový vzťah (ďalej tiež spoločne len "Zmluva").

2.8. Kompletná prezentácia tovaru umiestnená na internetových stránkach Zhotoviteľa je informatívneho charakteru a Zhotoviteľ nie je povinný
uzatvoriť Zmluvu ohľadom tohto reklamného tovaru.

2.9. Potvrdenie objednávky alebo Zmluva určuje predmet plnenia (Dielo) a musí obsahovať najmä uvedené parametre: špecifikáciu Objednávateľa, názov výrobku a technickú špecifikáciu, cenové dojednanie, platobné podmienky, kontaktnú osobu, telefónne spojenie, číslo faxu (ak týmto Objednávateľ disponuje), e-mail, termín inštalácie výrobku Zhotoviteľom u Objednávateľa, ako aj presnú adresu, na ktorej má byť dielo vykonané. Všetky prípadné zmeny a doplnenia objednávky nad rámec Potvrdenia objednávky alebo Zmluvy vyžadujú schválenie Zhotoviteľa písomnou formou.

3. PREDMET PLNENIA, PREDMET DIELA

3.1. Prípadné zmeny v predmete Diela budú Zhotoviteľom vykonané len na základe písomného dodatku k Zmluve. Ak sa nedohodnú zmluvné strany na dodatku, postupuje Zhotoviteľ pri uskutočňovaní prác a dodávok podľa pôvodnej zmluvy; ak nemôže Zhotoviteľ vzhľadom k charakteru
požadovanej zmeny pokračovať v prácach, predlžuje sa termín plnenia o dobu rokovania o dodatku k Zmluve.

3.2. Objednávateľ potvrdzuje, že Zhotoviteľovi oznámil všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné na realizáciu Diela. Zhotoviteľ
potvrdzuje, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na vykonanie Diela nevyhnutné.

3.3. V cene predmetu plnenia nie je zahrnuté lešenie a žeriav, pokiaľ nie je uvedené v zmluve inak.

4. POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA PRI VYKONÁVANÍ DIELA

4.1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri vykonávaní Diela s odbornou starostlivosťou a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a normami, najmä stavebnými, bezpečnostnými, hygienickými a ekologickými.

4.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od Objednávateľa stavenisko, na ktorom bude prebiehať realizácia Diela v súlade so Zmluvou.

4.3. Zhotoviteľ je povinný konať ako nezávislý podnikateľ realizujúci Zmluvu. V súlade so zmluvou je Zhotoviteľ výlučne sám zodpovedný za
spôsob, ktorým sa Dielo realizuje. Všetci zamestnanci, zástupcovia alebo subdodávatelia podliehajú vedeniu Zhotoviteľa a nie sú považovaní za
zamestnancov Objednávateľa a nič, čo je obsiahnuté v Zmluve alebo akejkoľvek dohode dohodnutej Zhotoviteľom so zamestnancami,
zástupcami alebo subdodávateľmi, sa nesmie vykladať ako priamy zmluvný vzťah medzi týmito zamestnancami, zástupcami alebo subdodávateľmi na strane jednej a Objednávateľom na strane druhej.

4.4. Zhotoviteľ je oprávnený použiť na vykonávanie určitých stavebných prác, služieb a dodávok svojich subdodávateľov.

4.5. V prípade, že Zhotoviteľ použije na vykonávanie Diela inú osobu, než ktorá je v zamestnaneckom pomere u Zhotoviteľa, zodpovedá za vykonanie Diela touto treťou osobou rovnako, ako by ho vykonával sám.

4.6. Zhotoviteľ je povinný realizovať vykonanie Diela iba pracovníkmi, ktorí pre daný predmet činnosti majú všetky právne predpisy, potrebné povolenia, vrátane povolenia na pobyt pre cudzincov.

4.7. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Dielo bolo vykonávané vyškolenými, spoľahlivými a plne profesionálnymi kvalifikovanými pracovníkmi.

4.8. V prípade, že nebude stavebná pripravenosť, najmä rovinnosť v súlade s STN 73 0210-1, môže Zhotoviteľ vykonať po vzájomnej dohode s
Objednávateľom úpravu rovinnosti a stavebnej pripravenosti, ktorá nie je súčasťou ceny uvedenej v Potvrdení objednávky alebo v Zmluve.

4.9. Pred vykonávaním prác si Zhotoviteľ spravidla vykoná overenie skutočností a zameranie výrobkov na stavbe, odsúhlasenie technického, konštrukčného, farebného riešenia Objednávateľom.

4.10. Uzatvorením zmluvného vzťahu Objednávateľ prehlasuje, že sa zoznámil s prevedením konštrukcie, považuje ju za kompletnú a
dostatočnú na riadne vykonanie Diela s tým, že zároveň prehlasuje, že nebude voči Zhotoviteľovi uplatňovať žiadne náklady vyplývajúce z titulu
prípadných rozdielov medzi Ponukou Zhotoviteľa, uvedenými podkladmi a skutočným prevedením Diela, ktoré bude výsledkom plnenia Zhotoviteľa podľa uzatvorenej zmluvy.

4.11. Všetky stavebné a technologické práce Zhotoviteľ realizuje v súlade s STN normou a so všeobecne platnými technologickými predpismi pre výstavbu, platnými v čase vykonania Diela.

4.12. Zhotoviteľ je zodpovedný za zachovanie predpísaných vlastností Diela po stanovenú záručnú dobu.

5. SÚČINNOSŤ OBJEDNÁVATEĽA

5.1. Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť nevyhnutnú na vykonanie Diela. Rozsah súčinnosti Objednávateľa bude stanovený v závislosti na konkrétnom predmete zmluvy.

5.2. Termín dokončenia diela je závislý na riadnom a včasnom splnení súčinnosti Objednávateľa. Po dobu omeškania objednávateľa s
poskytnutím dohodnutej súčinnosti nie je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku. Ak nedôjde medzi stranami k inej dohode, predlžuje sa termín dokončenia diela o dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím jeho súčinnosti.

5.3. Súčinnosťou Objednávateľa sa rozumie najmä:

5.3.1. Sprístupnenie staveniska, ako aj stavby pre riadne vykonanie Diela;
5.3.2. Informovanie Zhotoviteľa o stave nehnuteľnej veci, na ktorej má byť Dielo realizované, ďalej o skutočnostiach dôležitých pre prijatie bezpečnostných opatrení zo strany Zhotoviteľa, ako aj o možných rizikách, ktoré pri vykonávaní Diela hrozia;
5.3.3. Poskytnutie Zhotoviteľovi prístup k elektrickému zdroju, v prípade potreby k iným zdrojom energie.

5.4. Ak akékoľvek údaje, informácie alebo dáta odovzdané Objednávateľom nebudú dostatočné alebo kompletné a úplné pre vykonanie Diela, nie je povinnosťou Zhotoviteľa obstarať si chýbajúce údaje, informácie alebo dáta, ale dané je povinnosťou Objednávateľa.

5.5. Nehľadiac na odchylné ustanovenia Zmluvy alebo týchto podmienok, v súlade s ust. § 637 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v platnom znení, nie je Zhotoviteľ zodpovedný za následky vyplývajúce z nevhodného príkazu alebo veci, ktoré mu boli odovzdané Objednávateľom alebo subjektom oprávneným konať v mene Objednávateľa za predpokladu, že:
a) upozornil Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnosť takého príkazu alebo veci a Objednávateľ naďalej trval na ich vykonaní alebo užití, alebo;
b) Zhotoviteľ s vynaložením odbornej starostlivosti nesprávnosť a neúplnosť zistiť nemohol; Zhotoviteľ nie je v tomto prípade zodpovedný za prípadné škody na Diele, dosiahnutie požadovanej kvality Diela a termínu úplného vykonanie Diela dohodnutého v Zmluve.

6. PORUCHY VO VÝROBE ZHOTOVITEĽOVHO DODÁVATEĽA

6.1. Poruchy vo výrobe dodávateľa Zhotoviteľa a taktiež prerušenie prevádzky dodávateľa Zhotoviteľa, na ktorých je závislá realizácie Diela, a
to aj také, ktoré sú spôsobené vyššou mocou, ako je vojna, nedostatok energií, sabotáž, štrajky, výluky, prírodné katastrofy a pod. Alebo sú
dôsledkom iných nepredvídateľných, mimoriadnych a nezavinených okolností, ako napr. ťažkosti pri obstarávaní materiálu, havárie strojov,
nedostatok dopravných prostriedkov atď., umožňujú nedodržanie dohodnutých dodacích termínov a cien.

6.2. Takto spôsobené vzniknuté prekročenie dodacej lehoty neoprávňuje Objednávateľa, aby odstúpil od Zmluvy alebo aby vinil Zhotoviteľa
zodpovedného za vzniknutú škodu. Pokiaľ by bolo natrvalo zabránené poskytnutiu plnenia, je každá zo zmluvných strán oprávnená od Zmluvy
odstúpiť. Nároky na náhradu škody sú takisto vylúčené. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne Objednávateľa informovať o skutočnosti, že nastali
vyššie uvedené okolnosti.

7. STAVENISKO

7.1. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a nadbytočný odpad bez zbytočného odkladu odstrániť.

7.2. Objednávateľ nie je oprávnený brániť Zhotoviteľovi alebo osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu so Zhotoviteľom, v prístupe na stavenisko.

7.3. Po dokončení a odovzdaní Diela je Zhotoviteľ povinný najneskôr v lehote do piatich dní stavenisko vypratať.

8. STAVEBNÝ DENNÍK, MONTÁŽNY DENNÍK

8.1. Zhotoviteľ vedie stavebný alebo montážny denník, prípadne oba denníky, ak mu vyplýva povinnosť v súlade s ust. § 46d zákona č. 50/1976 Zb., Stavebný zákon, v platnom znení, (ďalej len "Denník").

8.2. Objednávateľ je v tomto prípade povinný vyjadrovať sa k zápisniciam v Denníku urobených Zhotoviteľom najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania zápisu, inak sa má za to, že s uvedeným zápisom súhlasí.

8.3. Ak nesúhlasí Zhotoviteľ so zápisom, ktorý urobil do Denníka Objednávateľ, musí k zápisnici pripojiť svoje stanovisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa vykonania zápisu, inak sa má za to, že so zápisom súhlasí.

8.4. Montážny denník bude osobou poverenou vykonávaním Diela každý deň vypísaný, a to vždy po skončení prác, datovaný a vlastnoručným podpisom, spolu s čitateľným prepisom mena zodpovednej osoby.

8.5. Objednávateľ má právo kedykoľvek do montážneho denníka nahliadať. Akékoľvek zmeny je však oprávnený vykonávať len so súhlasom Zhotoviteľa, a to tak, že u konkrétnej zmeny uvedie svoje meno, dátum a vlastnoručný podpis.

8.6. Montážny denník má Zhotoviteľ povinnosť nechať fyzicky prítomný na stavenisku v čase priebehu prác, a po ukončení prác ho pri sebe uschovať, ako aj zamedziť jeho strate, zničeniu alebo akýmkoľvek neoprávneným zmenám v zápise.

8.7. Montážny denník je Zhotoviteľ povinný po vykonaní diela, tj. Jehoriadneho dokončenia a odovzdania, archivovať.

8.8. Montážny denník je Zhotoviteľom vedený manuálne, v papierovej podobe.

9. BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA STAVENISKU

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za dostatočné oboznámenie sa a preškolenie osôb (spravidla zamestnancov), ktorých používa na plnenie Diela, so zásadami bezpečnosti práce, ktoré sú súčasťou vnútorných predpisov Zhotoviteľa.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá za dostatočné vybavenie uvedených osôb bezpečnostnými pomôckami.

9.3. Na stavenisku je najmä zakázané manipulovať s nebezpečnými látkami a horľavinami v takej miere, že môžu spôsobiť nebezpečenstvo zranenia osôb na stavenisku prítomných, alebo zničenie samotného staveniska či majetku Objednávateľa tu umiestnenom.

9.4. Zhotoviteľ je ďalej povinný poveriť vykonávaním Diela iba také osoby, ktoré sú na dostatočne odbornej úrovni si osvojiť postupy zaobchádzania s náradím a materiálom na stavenisku umiestnenom.

9.5. Zhotoviteľ prehlasuje, že má vybavené Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené zamestnancom - vzťahujúce sa na zodpovednosť Zhotoviteľa za spôsobenie smrti, zranenia alebo choroby spôsobenej pri výkone akýchkoľvek prác alebo poskytovaní služieb pri vykonávaní Diela.

10. DODANIE ZHOTOVENÉHO DIELA

10.1. Zhotoviteľ vykonáva Dielo u Objednávateľa alebo na mieste určenom Objednávateľom, ktoré je uvedené v Potvrdení objednávky alebo v Zmluve.

10.2. O odovzdaní a prevzatí Diela bude spísaný a podpísaný preberací protokol v dvoch vyhotoveniach, z ktorých je jedno vyhotovenie určené Objednávateľovi a jedno Zhotoviteľovi.

10.3. Povinným obsahom protokolu sú:

a) údaje o Zhotoviteľovi a Objednávateľovi, a to vrátane osôb poverených vykonaním Diela Zhotoviteľom;
b) opis Diela, ktoré je predmetom odovzdania a prevzatia;
c) dohoda o spôsobe a termíne uvoľnenia staveniska;
d) termín, od ktorého začína plynúť záručná lehota;
e) prehlásenie Objednávateľa, či Dielo preberá alebo nepreberá.

10.4. Ak obsahuje Dielo, ktoré je predmetom odovzdania a prevzatia, akékoľvek vady alebo nedorobky, musí protokol obsahovať:

a) súpis zistených vád a nedorobkov;
b) dohodu o spôsobe a termínoch ich odstránenia, prípadne o inom spôsobe urovnania;
c) dohodu o sprístupnení Diela alebo jeho častí Zhotoviteľovi za účelom
odstránenia vád alebo nedorobkov.

10.5. Záručná doba na Dielo začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela. Ak nedôjde medzi oboma zmluvnými stranami k dohode o termíne odstránenia vád a nedorobkov, potom platí, že vady a nedorobky musia byť odstránené najneskôr do 30 dní odo dňa odovzdania a prevzatia Diela.

10.6. V prípade, že bude k zhotoveniu Diela použitý materiál Objednávateľa, je Zhotoviteľ povinný nakladať so zvereným materiálom so starostlivosťou riadneho hospodára a po dokončení Diela predložiť Objednávateľovi súpis použitého materiálu a zvyšný materiál vrátiť na základe preberacieho protokolu Objednávateľovi.

10.7. Ak to umožňuje povaha Diela, možno dielo odovzdávať aj po takých častiach, ktoré samy o sebe sú spôsobilé na použitie a ich užívanie nebráni dokončeniu zvyšných častí Diela. Pre odovzdávanie Diela po častiach platí, že každá časť bude odovzdávaná a preberaná samostatne z danej časti Diela, kde platia všetky ustanovenia obdobne.

10.8. Zhotoviteľ je oprávnený po dohode s Objednávateľom, vykonať Dielo aj čiastočne a Objednávateľ je povinný čiastočné plnenie prevziať a uhradiť čiastočnú cenu Diela, a to na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom.

10.9. V prípade, že sa Objednávateľ cez riadne vyzvanie a bez závažného dôvodu nedostaví k prevzatiu Diela, prípadne odovzdávacie a preberacie
konanie iným spôsobom zmarí, je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi všetky náklady jemu vzniknuté pri neúspešnom odovzdávacom a preberacom konaní. Objednávateľ potom nesie aj náklady na organizáciu opakovaného konania. Ak sa Objednávateľ nedostaví ani na opakované prijatie a odovzdanie Diela, má sa za to, že Dielo je dokončené riadne bez chýb a nedorobkov a je odovzdané a prevzaté dňom opakovaného odovzdania.

11. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

11.1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za Dielo cenu, ktorá je dohodnutá v Potvrdení objednávky alebo v Zmluve a to jedným z dohodnutých spôsobov, prípadne ich kombináciou, ktorými sú najmä: 

11.1.1. Úhradou zálohy za cenu Diela na základe požiadavky na zálohu v hotovosti alebo bezhotovostne na účet Zhotoviteľa;
11.1.2. Úhradou ceny Diela v hotovosti v sídle Zhotoviteľa;
11.1.3. Úhradou ceny Diela bezhotovostne na účet Zhotoviteľa.

11.2. Cena Diela je platná po celú dobu vykonávania Diela až do jeho ukončenia. Jej výšku je možné meniť len za podmienok uvedených v Zmluve a v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.

11.3. Zmena dohodnutej ceny je možná len:

a) ak v priebehu realizácie Diela, po podpise zmluvy dôjde k zmenám sadzieb DPH alebo k zmenám iných daňových predpisov vplývajúcich na cenu Diela;
b) ak Objednávateľ bude požadovať aj vykonanie iných prác alebo dodávok, než tých, ktoré boli predmetom potvrdenia objednávky alebo ak Objednávateľ vylúči niektoré práce alebo dodávky z predmetu plnenia;
c) ak Objednávateľ bude požadovať inú kvalitu alebo druh dodávok, než tú, ktorá bola určená v potvrdení objednávky;
d) ak z dôvodov na strane Objednávateľa dôjde k predĺženiu termínu dokončenia Diela; Ak nastane niektorá z vyššie uvedených podmienok, za ktorých je možná zmena dohodnutej ceny, je Zhotoviteľ povinný vykonať výpočet zmeny ponúkanej ceny a predložiť ju Objednávateľovi k písomnému odsúhlaseniu.

11.4. Pri bezhotovostnej úhrade sa považuje cena Diela za riadne a včas zaplatenú, ak bude príslušná suma zodpovedajúca vyúčtovanej sumy v plnej výške pripísaná v prospech účtu Zhotoviteľa uvedeného na faktúre najneskôr posledný kalendárny deň uvedenej lehoty splatnosti.

11.5. V prípade, že Zhotoviteľovi vzniknú náklady (resp. škoda) z dôvodu márneho výjazdu v zmysle podľa čl. V. ods. 5. Zmluvy, zaväzuje sa Objednávateľ uhradiť Zhotoviteľovi všetky nasledujúce náklady nad rámec ceny Diela:

a) 24 € bez DPH / hodinu premeškaného času za každého montážnika, popr. technika, vrátane času stráveného na ceste z miesta sídla Zhotoviteľa do miesta vykonávania Diela a späť do miesta sídla Zhotoviteľa,
b) cestovné vo výške 0,50 € bez DPH / kilometer za každé vozidlo použité k ceste z miesta sídla Zhotoviteľa do miesta vykonávania Diela a späť do miesta sídla Zhotoviteľa,
c) paušálna čiastka za zameškaný deň vo výške 400 € bez DPH

11.6. V prípade ukončenia zmluvy na strane Objednávateľa a vrátenie Diela späť Zhotoviteľovi, je Zhotoviteľ oprávnený ponížiť čiastku pre vrátenie, uhradenú Objednávateľom o takú sumu, o ktorú sa znížila hodnota predmetného Diela.

11.7. Po dokončení, odovzdaní a prevzatí Diela alebo jeho časti bude Zhotoviteľom vystavená faktúra. Splatnosť vystavenej faktúry je stanovená na 14 dní od dátumu jej vystavenia, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak.

11.8. Faktúra bude obsahovať obvyklé náležitosti platné pre platobný styk v Slovenskej republike.

11.9. Objednávateľ nie je oprávnený voči Zhotoviteľovi vykonávať jednostranné zápočty bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zhotoviteľa.

11.10. Objednávateľ udelil uzavretím Zmluvy Zhotoviteľovi súhlas k zasielaniu daňových dokladov v elektronickej podobe , elektronickou cestou na email Objednávateľa v zmysle ustanovenia § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z o dani zpridanej hodnoty, v platnom znení. Elektronicky vyhotovené faktúry sú zmluvnými stranami považované za faktúry plnohodnotné.

11.11. Ak nedôjde k úhrade faktúry v lehote splatnosti uvedenej na daňovom doklade, budú Objednávateľovi doručené výzvy - upomienky a následne dôjde k vymáhaniu nezaplatených súm. Úroky z omeškania, náklady na upomienky a náklady na vymáhanie môžu byť Objednávateľovi fakturované. Objednávateľ sa zaväzuje tieto faktúry uhradiť.

11.12. Reklamácia Diela zo strany Objednávateľa neoprávňuje sama o sebe Objednávateľa na nezaplatenie vystavenej faktúry v riadnom termíne.

11.13. V prípade, že Objednávateľ neuhradí do dátumu splatnosti zálohovú faktúru vystavenú Zhotoviteľom, Zhotoviteľ nie je povinný začať Dielo vykonávať.

12. VYŠE PRÁCE A MENEJ PRÁCE

12.1. Ak sa vyskytnú na Diele prípadné práce naviac či menejpráce, budú prerokované a odsúhlasené oboma zmluvnými stranami výhradne formou dodatku k Zmluve alebo prijateľnému Potvrdeniu objednávky. Pokiaľ nebudú prípadné práce naviac súčasťou štandardnej cenovej ponuky Zhotoviteľa, budú ocenené podľa cien obvyklých, pokiaľ nie je v zmluve alebo v týchto obchodných podmienkach uvedené inak. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi cenový súpis k písomnému odsúhlaseniu. Rovnako sa bude postupovať v prípade obmedzenia alebo rozšírenia Diela bez vplyvu na jeho cenu.

12.2. Práce naviac budú ocenené takto:

12.2.1. na základe písomného súpisu vykonaných vyše prác, odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami, doplní Zhotoviteľ jednotkové ceny vo výške jednotkových cien uvedených v položkových rozpočtoch v cenovej ponuke Zhotoviteľa. V prípade ocenenia vyše prác, ktoré v položkových rozpočtoch nie sú obsiahnuté, budú použité ceny obvyklé;
12.2.2. vynásobením jednotkových cien a množstva vykonaných merných jednotiek budú stanovené základné náklady vyše prác;
12.2.3. k základným nákladom vyše prác dopočíta Zhotoviteľ prirážku na podiel vedľajších nákladov v takej výške, v akej ju uplatnil vo svojich položkových rozpočtoch;
12.2.4. súčet vedľajších a základných nákladov potom tvoria základňu pre kompletizačnú prirážku, ktorá bude dopočítaná v takej výške, v akej ju Zhotoviteľ uplatnil vo svojich položkových rozpočtoch;
12.2.5. k celkovému súčtu základných nákladov, vedľajších nákladov a kompletizačnej prirážke potom bude dopočítaná DPH podľa predpisov platných v dobe vzniku zdaniteľného plnenia.

12.3. Menej práce budú ocenené takto:

12.3.1. na základe písomného súpisu menej prác, odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami, doplní Zhotoviteľ jednotkové ceny vo výške jednotkových cien podľa cenovej ponuky;
12.3.2. vynásobením jednotkových cien a množstvom nevykonaných merných jednotiek budú stanovené základné náklady menej prác;
12.3.3. k základným nákladom menej prác dopočíta Zhotoviteľ prirážku na podiel vedľajších nákladov v takej výške v akej ju uplatnil vo svojej cenovej ponuke;
12.3.4. súčet vedľajších a základných nákladov potom tvoria základňu pre kompletizačnú prirážku, ktorá bude dopočítaná v takej výške, v akej ju
Zhotoviteľ uplatnil vo svojej cenovej ponuke;
12.3.5. k celkovému súčtu základných nákladov, vedľajších nákladov a kompletizačnej prirážke potom bude dopočítaná DPH vo výške, v akej bola
dopočítaná v dojednanej cene.

12.4. Prípadné dodatočné práce budú Zhotoviteľom fakturované samostatne a to na základe ním vykonaného písomného a Objednávateľom odsúhlaseného súpisu.

13. ZMLUVNÉ SANKCIE

13.1. Zmluvné pokuty sú splatné do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jej zaplatenie. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody, ktorá vznikla v súvislosti s porušením zmluvnej povinnosti porušujúcej zmluvnej strany, a ktorá má za následok platenie zmluvnej pokuty alebo zákonného úroku z omeškania.

13.2. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím dohodnutej súčinnosti nie je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku, a preto voči
nemu nie je možné uplatniť žiadne sankcie. Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k inej dohode, predlžuje sa termín vykonania Diela, ktorý je bližšie špecifikovaný v Potvrdení objednávky alebo v Zmluve, o dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti, ktorá je pre riadne dokončenie a odovzdanie Diela nevyhnutná.

13.3. Zhotoviteľ ďalej nie je v omeškaní s vykonávaním Diela či jeho postupnou realizáciou, ak jeho omeškania je spôsobené výlučne klimatickými podmienkami.

14. TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY

14.1. Zmluvu možno ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy v prípade podstatného porušenia povinností vyplývajúcich z
tejto Zmluvy niektorou zo zmluvných strán. Objednávateľ berie na vedomie, keďže je Dielo zhotovované na mieru Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade omeškania Zhotoviteľa až v tom prípade, keď nastane podstatného porušenie povinností zo strany Zhotoviteľa podľa nasledujúceho bodu.

14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie povinností z tejto Zmluvy bude považované najmä:

a) Zhotoviteľ sa ani raz nedostaví na montáž Diela a súčasne je v omeškaní o viac ako (90) pracovných dní so splnením Diela;
b) dlhšie ako desať (10) denné omeškanie Objednávateľa s úhradou zálohovej, čiastkovej či konečnej faktúry;
c) ak je pri vykonávaní Diela Zhotoviteľom zistená prekážka znemožňujúca vykonanie Diela dohodnutým spôsobom v prípade, ak sa nedokážu zmluvné strany dohodnúť o zmene Diela v primeranej lehote;
d) ak Objednávateľ aj naďalej trvá na nesprávnom pokyne či nesprávnom použití danej veci.

14.3. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy tiež v prípade, že Objednávateľ vstúpi do likvidácie alebo ak proti Objednávateľovi začalo konkurzné konanie.

14.4. Ak nesúhlasí jedna zo zmluvných strán s dôvodom odstúpenia druhej zmluvnej strany alebo popiera jeho existenciu, je povinná jej svoje písomné oznámenie odoslať najneskôr do desiatich (10) dní po prijatí oznámenia o odstúpení. Ak tak neurobí, má sa za to, že s dôvodom odstúpenia od Zmluvy súhlasí.

14.5. Ak oprávnená zmluvná strana stanoví pre dodatočné plnenie lehotu (čo u podstatného porušenia zmluvy urobiť nemusí), vzniká jej právo odstúpiť od Zmluvy až po jej uplynutí.

14.6. Doručením odstúpenia od zmluvy Zmluva zaniká. Zanikajú tak všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody, zmluvných pokút a ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

14.7. Ak je zmluva ukončená dohodou alebo odstúpením pred dokončením Diela, zmluvné strany protokolárne vykonajú inventarizáciu všetkých plnení, prác a dodávok vykonaných k dátumu, kedy zmluva bola ukončená. Záverom tejto inventarizácie zmluvné strany odsúhlasia finančnú hodnotu doposiaľ vykonaného Diela. Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode o tejto výške plnenia, dohodli sa zmluvné strany, že sa obrátia na súdneho znalca so žiadosťou o spracovanie znaleckého posudku. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že posudok tohto zmluvného znalca je pre nich záväzný a že sumu obsiahnutú v posudku znalca zmluvné strany zaplatia. Ide o sumu, ktorú bude Objednávateľ Zhotoviteľovi dlhovať za vykonané práce či naopak o preplatok, ktorý získal Zhotoviteľ neoprávnene od Objednávateľa.

15. ELEKTRONICKÁ EVIDENCIA TRŽIEB

15.1. Podľa zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v platnom znení, je v prípade prijímania úhrady ceny Diela od Objednávateľa v hotovosti Zhotoviteľ povinný evidovať tržbu velektronickej registračnej pokladnici, vsystéme e-kasa prostredníctvom pokladnice ekasa alebo formou virtuálnej pokladnice evidovanej cez finančnú správu Slovenskej republiky, bez zbytočného odkladu po jej prijatí.

15.2. Faktúru obsahujúcu povinné údaje a účtenku podľa zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, v platnom
znení, obdrží Objednávateľ osobne od Zhotoviteľa či formou odkazu na stiahnutie týchto dokumentov alebo ako prílohu e-mailu. Objednávateľ s týmto postupom súhlasí.

16. PRÁVA Z VÁD

16.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania, a ďalej zodpovedá za vady Diela zistené v záručnej dobe, ak bola dohodnutá.

16.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za také chyby Diela, ktoré boli spôsobené použitím vecí, ktoré mu boli odovzdané na spracovanie Objednávateľom, a to v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne upozornil a Objednávateľ na ich použití trval.

16.3. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov, ktoré mu dal Objednávateľ, ak Zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov písomne Objednávateľa upozornil a Objednávateľ na ich dodržaní trval, alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť.

16.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené Objednávateľom, treťou osobou alebo vyššou mocou.

16.5. Zhotoviteľ ďalej nezodpovedá za utesnenie kontaktnej škáry pergoly a fasády domu. Zhotoviteľ vykoná zapravenie pomocou polyuretánového tmelu, ale v prípade, že bude v tomto mieste dochádzať k prenikaniu vody z dôvodu dažďa alebo v zimnom období, tak nie je možné tento jav uplatniť ako reklamáciu zo strany Objednávateľa.

16.6. Objednávateľ je povinný vady reklamovať u Zhotoviteľa spôsobom ustanoveným v Reklamačnom poriadku Zhotoviteľa, ktorý je prílohou
týchto Všeobecných obchodných podmienok a ktorý prípadne upravuje ďalšie, v Zmluve alebo v týchto Všeobecných obchodných podmienkach neupravené skutočnosti.

17. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU, VÝHRADA VLASTNÍCTVA

17.1. Až do úplného zaplatenia dohodnutej ceny za Dielo zostáva zhotovené Dielo vo vlastníctve Zhotoviteľa.

17.2. Zhotoviteľ nesie nebezpečenstvo škody na Diele alebo jeho zničeniu až do jeho odovzdania Objednávateľovi. Svojej zodpovednosti sa však
zbaví, ak preukáže, že by ku škode došlo aj inak, napr. V dôsledku pôsobenia vyššej moci.

17.3. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na Objednávateľa okamihom vykonanie Diela, tj. Jeho dokončením a odovzdaním Zhotoviteľom Objednávateľovi.

17.4. Prechod nebezpečenstva škody alebo zničenia Diela na Objednávateľa môže nastať aj v prípade, keď Objednávateľ bez vážneho dôvodu odmietne dokončené Dielo prevziať.

17.5. Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti na strane Zhotoviteľa bolo spôsobené konaním Objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti, ku ktorej bol Objednávateľ povinný podľa zákonných ustanovení Zmluvy alebo týchto všeobecných obchodných podmienok.

17.6. Nároky Objednávateľa na náhradu škody podľa ust. § 420 anasl. Občianskeho zákonníka sú vylúčené, ak ujma nebola spôsobená na základe
zavinenia Zhotoviteľa. V prípade vzniku ujmy Objednávateľa na základe zavinenia Zhotoviteľa, zodpovedá Zhotoviteľ za akúkoľvek ujmu len do výšky ceny Diela bez DPH.

17.7. Nárok Zhotoviteľa na náhradu nemajetkovej ujmy vznikne zákonom stanovených podmienok.

18. ĎALŠIE DOJEDNANIA, VYŠŠIA MOC

18.1. Objednávateľ súhlasí s tým, aby Zhotoviteľ prezentoval fotografie Diela na svojich webových stránkach, webových stránkach svojich obchodných partnerov a na sociálnych sieťach ako je napr. Facebook alebo Instagram.

18.2. V prípade, že Zhotoviteľovi vzniknú náklady (resp. škoda) z dôvodu márneho výjazdu v zmysle podľa čl. V. ods. 5. Zmluvy, zaväzuje sa Objednávateľ uhradiť Zhotoviteľovi všetky nasledujúce náklady nad rámec ceny Diela:

a) 24 € bez DPH / hodinu premeškaného času za každého montážnika, popr. technika, vrátane času stráveného na ceste z miesta sídla Zhotoviteľa do miesta vykonávania Diela a späť do miesta sídla Zhotoviteľa (min. 400 € bez DPH),
b) cestovné vo výške 0,50 € bez DPH / kilometer za každé vozidlo použité k ceste z miesta sídla Zhotoviteľa do miesta vykonávania Diela a späť do miesta sídla Zhotoviteľa,
c) paušálna čiastka za zameškaný deň vo výške 400 € bez DPH

18.3. V prípade ukončenia zmluvy na strane Objednávateľa a vrátenie Diela späť Zhotoviteľovi, je Zhotoviteľ oprávnený ponížiť čiastku pre vrátenie uhradenú Objednávateľom o takú sumu, o ktorú sa znížila hodnota predmetného Diela.

18.4. Pokiaľ je ktorákoľvek zmluvná strana Zmluvy zbavená možnosti plniť alebo je v omeškaní s plnením akýchkoľvek svojich povinností podľa zmluvy (vrátane najmä povinnosti začať, pokračovať a dokončiť vykonávanie Diela) v dôsledku udalosti vyššej moci, potom takúto skutočnosť písomne oznámi druhej zmluvnej strane ihneď, ako náhle je to možné, s podrobným popisom podstaty a so všetkými relevantnými záležitosťami súvisiacimi s touto udalosťou vyššej moci (spoločne s takými dôkazmi o takejto udalosti vyššej moci, ktoré je odôvodnené podať) aj s uvedením obdobia, po ktoré možno odôvodnene očakávať trvanie zbavenia možnosti plniť alebo trvanie možnosti omeškania. Postihnutá zmluvná strana vyvinie maximálne úsilie na odstránenie či prekonanie takejto udalosti vyššej moci čo najskôr je to možné. Ak strana v plnom rozsahu a nepretržite dodržiavala svoje povinnosti vyplývajúce z tohto článku Zmluvy, potom bude odbremenená z plnenia svojich príslušných nesplnených povinností podľa Zmluvy od dňa takéhoto oznámenia do doby, kedy takáto udalosť vyššej moci prestane existovať.

18.5. Za vyššiu moc sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku
túto prekážku predvídala. Zahŕňa najmä:

a) Vojnu, vojnový stav alebo vojenské operácie (nech je vyhlásený vojnový stav alebo nie), inváziu, zásah cudzieho nepriateľa a občiansku vojnu;
b) Povstanie, revolúciu, rebéliu, vzburu občianskej alebo vojenskej vlády, sprisahanie, nepokoje, občiansku neposlušnosť a teroristické činy;
c) Štrajk, sabotáž, blokádu, embargo, dovozové obmedzenia Slovenskej republiky;
d) Prírodnú katastrofu alebo fyzickú pohromu.

19. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

19.1. Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov v súvislosti s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES ( "GDPR") azákona č. 18/2018 Z.z. oochrane osobných údajov a zavedenie opatrení na zabezpečenie súladu postupov Zhotoviteľa s GDPR a so súvisiacimi právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov, nájde Objednávateľ na stránke www.sunsystem.sk . Objednávateľ týmto potvrdzuje, že sa s týmito informáciami (pravidlami ochrany a spracovania osobných údajov) zoznámil.

20. DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ

20.1. Oznámenie týkajúce sa vzťahov Objednávateľa a Zhotoviteľa musí byť doručené jedným z nasledujúcich spôsobov:

20.1.1. Prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb formou doporučeného listu;
20.1.2. Prostredníctvom elektronickej pošty na elektronickej adrese vyplývajúcej zo vzájomnej komunikácie medzi zmluvnými stranami.

20.2. Za doručené sa považuje aj oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné.

20.3. Objednávateľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvného vzťahu. Náklady vzniknuté Objednávateľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím zmluvného vzťahu (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Objednávateľ sám. Nie je vylúčené, aby si zmluvné strany v konkrétnom prípade dohodli postup odlišne od tohto ustanovenia obchodných podmienok.

21. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

21.1. Ak sú alebo ak sa stanú niektoré ustanovenia Zmluvy úplne alebo čiastočne neplatnými, alebo ak by v Zmluve niektoré ustanovenia chýbali, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatného alebo chýbajúceho ustanovenia dohodnú strany také platné ustanovenie, ktoré zodpovedá zmyslu a účelu neplatného alebo chýbajúceho ustanovenia. V prípade, že sa niektoré ustanovenie Zmluvy ukáže byť zdanlivým, posúdi sa vplyv tejto vady na ostatné ustanovenia Zmluvy vsúlade sustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení. Zmluvné strany súhlasia, že v takom prípade začne bezodkladne rokovanie s cieľom zmeniť takéto ustanovenie tak, aby sa stalo platným, zákonným a vykonateľným a zároveň v najvyššej možnej miere zachovávalo pôvodný zámer zmluvných strán ohľadne ustanovenia upravujúceho danú otázku.

21.2. Všetky spory medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom vyplývajúce zo Zmluvy alebo dohodnutého Potvrdenia objednávky uzatvoreného podľa týchto obchodných podmienok budú najskôr riešené cestou zmieru.

21.3. Zmluvy či odsúhlasené Potvrdenie objednávky uzatvorené podľa týchto obchodných podmienok alebo Zmluvy či odsúhlasené Potvrdenie objednávky odkazujúce na tieto obchodné podmienky sa riadia výhradne právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ostatné tu neuvedené záležitosti sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/ 2007 Z.z. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, a ďalšími súvisiacimi hmotno právnymi a procesne právnymi predpismi.

21.4. Spory medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom, ktoré vzniknú na základe týchto obchodných podmienok, jednotlivých zmlúv a Potvrdenia objednávok alebo v súvislosti s nimi, budú rozhodované vecne príslušným súdom-

21.5. Zhotoviteľ je povinný zoznámiť Objednávateľa v celom rozsahu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Aktuálne znenie všeobecných obchodných podmienok je zverejnené aj na internetovej stránke Zhotoviteľa www.sunsystem.sk . Uzatvorením zmluvného vzťahu so Zhotoviteľom, Objednávateľ potvrdzuje, že sa zoznámil v celom rozsahu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a vyjadruje bezvýhradný a bezpodmienečný súhlas s tým, aby sa záväzkový vzťah založený medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom riadil podmienkami Zmluvy či Potvrdením objednávky a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

21.6. Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 250/2007 Z.z. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk). Spôsob a podmienky, ktorými sa možno obrátiť so sťažnosťou na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ako orgán dohľadu sú vedené na internetových stránkach www.soi.sk.

21.7. Zhotoviteľ je oprávnený na vykonanie Diela na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

21.8. Ak vzťah založený Zmluvou alebo Potvrdením objednávky uzavretý podľa týchto obchodných podmienok, obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

21.9. V rámci obchodného vzťahu so zahraničným Objednávateľom je rozhodujúce znenie týchto obchodných podmienok v slovenskom jazyku.

21.10. V prípade omeškania Objednávateľa s platbou je Zhotoviteľ oprávnený požadovať od Objednávateľa náklady spojené s vymáhaním dlžnej čiastky, a to aj náklady vynaložené na činnosť tretích osôb, napr. Inkasných agentúr alebo advokátskych kancelárií.

21.11. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 1.1.2021. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo vykonávať jednostranné zmeny týchto obchodných podmienok. Zmenou týchto obchodných podmienok nie je dotknutý záväzkový vzťah, ktorý vznikol v čase platnosti predchádzajúcej verzie obchodných podmienok. Aktuálna verzia obchodných podmienok Zhotoviteľa je zverejnená a sprístupnená na internetových stránkach Zhotoviteľa.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa: 1.1.2021

 

S výberom Vám ochotne poradíme

ZÁKAZNÍCKE CENTRUM

Neváhajte sa nás na čokoľvek opýtať, popr. nám zanechajte kontakt a my sa Vám ozveme.

Infolinka

+421 800 150 180

E-mail

dopyt@sunsystem.sk
NÁJSŤ PREDAJNÉ MIESTO
Máte s nami skúsenosť? Povedzte názor na Facebooku či Google. Pomôžete ostatným.
Chceme vám uľahčiť prehliadanie nášho webu a ukázať vám len to, čo vás skutočne zaujíma. Môžeme? :)

Potrebujeme na to váš súhlas so spracovaním súborov cookies, teda malých súborov, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači. Pomôžu vám ušetriť si klikanie, nájsť na našom webe rýchlo všetko potrebné a vďaka nim sa vám zobrazujú len skutočne relevantné reklamy na služby a tovar. Všetko o tom, ako spracovávame cookies, nájdete TU.

Upraviť nastavenia Súhlasím
Aby sme vám mohli zaistiť bezpečné prehliadanie nášho webu a vždy relevantný obsah

Nevyhnutné cookies zaisťujúce správne fungovanie našich webových stránok vrátane tých, ktoré zaisťujú IT bezpečnosť. Patria sem aj cookies, ktoré sú potrebné na ukladanie vami zvolených nastavení či cookies potrebné na komunikáciu (load balancing cookies).

Tieto súbory, ktoré sa používajú na meranie a analýzu návštevnosti našich webových stránok (napríklad množstvo návštevníkov či zobrazené stránky), nám pomáhajú vylepšovať fungovanie stránok. Vďaka vášmu súhlasu budeme schopní získať a správne analyzovať cenné dáta o tom, ako našimi stránkami prechádzate a čo vás zaujíma. Môžeme sa tak neustále zlepšovať a zaistiť, aby náš web skvele fungoval a vy ste si mohli užiť pohodlné prechádzanie našou ponukou.

Tento typ cookies využívame na účely reklám zobrazovaných na webových stránkach tretích strán, napríklad na sociálnych sieťach. Vďaka týmto cookies je reklama prispôsobená tomu, čo vás skutočne zaujíma (napríklad na základe produktov, ktoré ste si prezreli na našom webe). Aj v prípade, že tieto súbory deaktivujete, stále sa vám budú pri prehliadaní internetu zobrazovať reklamy, nebudú však pre vás relevantné.

Zatvoriť
× Nájsť produkt