Tepelné mosty často vznikajú neodborným zásahom do zateplenej fasády domu. Nie je dobrý nápad do zateplenej fasády akokoľvek vŕtať alebo sa k nej snažiť prichytiť veľké a ťažké objekty, akými sú napríklad pergola a markíza. Kotvenie pergoly laikom do rúk jednoducho nepatrí. Prečo? O tom sme sa porozprávali s pánom Jiřím Hegerom, ktorý je konateľom spoločnosti PROPASIV. Tá dodáva na trh stavebné prvky slúžiace k prerušeniu tepelných mostov.

VAŠA SPOLOČNOSŤ VYVÍJA A DODÁVA NA TRH RIEŠENIA, KTORÉ ZABRAŇUJÚ VZNIKU TEPELNÝCH MOSTOV. AKO POJEM TEPELNÝ MOST VYSVETĽUJETE LAIKOM?

Tepelný most (alebo tiež tepelná väzba) je miesto, kde konštrukciou domu uniká viac tepla ako z ostatných miest tepelného obalu objektu. Typické sú napríklad napojenia dvoch rôznych konštrukcií (otvorové výplne - okná, dvere) alebo aj zmeny v geometrii konštrukcie (napr. rohy). Kapitolou samou o sebe sú potom prvky, ktoré prechádzajú vrstvou tepelnej izolácie (napr. kotvenie pergol). Akýkoľvek prestup vrstvou tepelnej izolácie totiž vo výsledku znižuje jej efekt. Najmä ak sa jedná o materiál veľmi vodivý. Takáto konštrukcia môže fungovať aj ako chladič.

V ČOM SPOČÍVAJÚ RIZIKÁ TEPELNÝCH MOSTOV?


Najväčšími rizikami pre užívateľov domu či bytu nie sú samotné tepelné straty, ale najmä prejavy existencie tepelných mostov. A to v oblasti statiky a hygieny. Konkrétne sa jedná o kondenzáciu vody, ktorá je veľkým nepriateľom stavby, čo môže mať vplyv na jej statiku, a o výskyt vlhkostných máp a plesní, ktoré majú preukázateľne negatívny vplyv na ľudský organizmus.

Takýmto rizikám možno zabrániť, ak sa rozhodnete využiť stavebné prvky PROPASIV. V rámci komplexnej ponuky nájdete riešenia najrôznejších potrieb, ktoré sa pri stavbe a rekonštrukcii domu vyskytujú - od upevnenia schránok až po kotvenie pergol. Použitím stavebných prvkov PROPASIV predchádzate riziku kondenzácie vodnej pary a vzniku plesní, predlžujete životnosť stavebných konštrukcií a zvyšujete komfort bývania v dome. Eliminácia tepelných mostov navyše zlepšuje energetickú bilanciu domu a vy tak skôr získate prípadnú dotáciu.

V DNEŠNEJ DOBE SA MNOHÉ DOMY STAVAJÚ V PASÍVNOM ŠTANDARDE, STARŠIE BUDOVY SÚ ČASTO ZATEPĽOVANÉ. AKÝ JE SPRÁVNY POSTUP, AK PLÁNUJEME MONTÁŽ MARKÍZY ALEBO PERGOLY A NECHCEME, ABY V ZATEPLENEJ FASÁDE VZNIKLI TEPELNÉ MOSTY?


Jediným spôsobom, ako eliminovať tepelné mosty, je ich dôsledná optimalizácia už pred začatím stavby alebo rekonštrukcie. Tá často vyžaduje detailné zakreslenie problematického miesta a tepelno-technické posúdenie tepelného mosta. Nevhodne zvolené riešenie tepelných mostov má väzbu na okolité konštrukcie. Často sú tak ich draho zaplatené vlastnosti degradované až o desiatky percent. Je nutné, aby majiteľ definoval svoje očakávania a potreby, ktoré má dom naplniť.

Napríklad v mieste, kde budeme chcieť mať v budúcnosti pergolu, treba už pri projektovaní a zatepľovaní pamätať na zabudovanie stavebných detailov - izolačných blokov, do ktorých sa bude následne pergola kotviť. Ideálne je využiť optimalizované izolačné bloky PROPASIV pre pergoly. Podobne treba uvažovať aj nad ostatnými budúcimi zásahmi do novej fasády. Problémy môže spôsobiť aj obyčajné pripevňovanie vonkajšieho osvetlenia. Ponúkame komplexný rad optimalizovaných izolačných blokov pre kotvenie pri zatepľovaní fasád.

Vzhľadom na to, že si domy staviame na dlhé obdobie nášho života, mali by sme nechať dostatočný priestor predstavám o budúcej podobe domu a následne s projektantom svoje požiadavky konzultovať. Odmenou je dlhoročné komfortné a bezproblémové užívanie domu.

ČO SA MÔŽE STAŤ V PRÍPADE, ŽE DO ZATEPLENEJ FASÁDY ZAČNEME ZASAHOVAŤ - NAPR. JU NARUŠÍME VŔTANÍM?

Problematika upevnenia prvkov do zateplenej fasády je veľmi špecifická, ale jednoducho môžeme povedať, že vŕtať do zateplenej fasády bez systémového a overeného riešenia je vždy riziko. Ako som uviedol, najdôležitejšia je príprava už počas projektu a dodržanie technologického postupu. Následné chaotické vŕtanie do zateplenej fasády (zatepľovacieho systému) je rizikové, pretože sa poruší dokonale utesnený obal domu a nastávajú problémy.

Tie sa spravidla neobjavia okamžite, avšak postupne znižujú komfort bývania a životnosť budovy. Zvyšuje sa riziko vzniku staticky kritických miest, riziko kondenzácie vody a riziko vzniku plesní, čo môže mať za následok ohrozenie života a zdravia pádom konštrukcie, alebo sa môže prejaviť choroba spôsobená pobytom v prostredí s plesňami. Závažné môžu byť aj ďalšie materiálne škody.

JE MOŽNÉ TIETO ŠKODY NEJAKO NAPRAVIŤ?


V prípade poškodenia izolácie je nutné poškodené miesto čo možno najskôr opraviť. Najväčším rizikom je zatečenie vody do poškodeného miesta. Ak by dokonca došlo k zamrznutiu, voda roztrhá zateplenie vrátane fasády.

Oprava takého miesta potom znamená kompletné vyrezanie poškodenej časti s presahmi do všetkých strán a aplikáciu novej tepelnej izolácie a ďalších vrstiev omietky s prekrytím starej a novej výstužnej sieťoviny (perlinky). V dnešnej dobe, kedy sa používajú prevažne zafarbené zrnité omietky, je však táto oprava vždy výrazne viditeľná. Dôvody sú dva: rovnaký odtieň fasádnej hmoty sa líši aj v jednotlivých výrobných šaržiach a fasáda na dome časom bledne. Je teda nutné osloviť zručného a starostlivého remeselníka, no aj tak je výsledok väčšinou neuspokojivý a cenovo veľmi nákladný.

ZVLÁDNE INŠTALÁCIU STAVEBNÝCH PRVKOV PROPASIV STAVITEĽ – LAIK?


Niektoré stavebné prvky zvládne zákazník nainštalovať aj sám a bez problémov - jedná sa o bloky pre ukotvenie svetla či schránky. Systém PROPASIV ponúka jednak univerzálne stavebné prvky, ale aj riešenia na mieru vrátane poradenstva k montáži. Dodávatelia môžu využiť aj predpripravenú technickú dokumentáciu, takže práca s našimi výrobkami je veľmi jednoduchá - od zavedenia do projektu až po inštaláciu.

Z hľadiska realizácie je potrebné tiež myslieť na ďalšie vlastnosti, ktoré by malo každé riešenie tepelného mosta spĺňať. Jedná sa predovšetkým o jeho realizovateľnosť. Určite sa potvrdzuje pravidlo, že v jednoduchosti je sila. Ani najlepší návrh riešenia tepelného mostu nám nezaručí jeho bezchybné fungovanie, pokiaľ bude na stavbe nevhodne a nekvalitne realizovaný. Nesmieme zabudnúť ani na životnosť. Riešenie by malo vyhovovať a byť funkčné po celú dobu životnosti konštrukcie.

ČO NAOPAK VÔBEC NEODPORÚČATE, ABY SI ĽUDIA PRIPEVŇOVALI NA FASÁDU SAMI, BEZ PREDCHÁDZAJÚCICH SKÚSENOSTÍ?


Určite nie ťažké prvky, kde by mohlo dôjsť aj k ohrozeniu zdravia. Napríklad kotvenie pergol vyžaduje prinajmenšom istú dávku zručnosti a technických znalostí. Tu by som ponechal správne upevnenie na odborníkov, ako sú napríklad pracovníci firmy SUN SYSTEM.

AKO MÁ SPRÁVNA A BEZPEČNÁ MONTÁŽ MARKÍZY VYZERAŤ?


Správna montáž by mala začať až po odbornom posúdení projektanta (prípadne statika) a dodávateľa markízy. V prvom rade je potrebné zabezpečiť bezpečnosť tejto konštrukcie a montáž bez tepelných mostov, a to je naša profesijná oblasť. Pre kotvenie pergol a markíz sú priamo dimenzované PROPASIV Blocky A, D. Vieme, ako na to a vieme, ako si možno dom s pergolou či markízou užívať bez tepelných mostov.

VIDELI STE NIEKEDY V RÁMCI SVOJEJ PRAXE DÔSLEDKY NEODBORNE PRIPEVNENEJ MARKÍZY K FASÁDE DOMU ALEBO ZLE UKOTVENEJ PERGOLY?


Áno, aj takéto situácie bohužiaľ vídame. Ľudia sa na nás potom obracajú, čo robiť, keď sa objavia vlhkostné mapy vnútri miestností, alebo im zateká pod vonkajšiu omietku. V týchto situáciách je už jednoduché riešenie problému nemožné, musí dôjsť k odborne i finančne náročnej rekonštrukcii.

My sme dodávatelia komplexného riešenia, ako predchádzať vzniku tepelných mostov. Naše riešenie obsahuje predpripravenú technickú dokumentáciu, odbornú konzultáciu, najkvalitnejšie materiály a technológie, ako s týmito materiálmi zaobchádzať, a to všetko optimalizované pre konkrétne použitie. Pokiaľ zákazník postupuje podľa našich inštrukcií a odporúčaní, potom nie je dôvod, aby sa objavili problémy. Výsledok je vynikajúci - všetko funguje. A to je naším cieľom.

KDE JE MOŽNÉ STAVEBNÉ PRVKY PROPASIV ZAKÚPIŤ? SÚ V PONUKE BEŽNE V STAVEBNINÁCH?


Stavebné prvky PROPASIV možno zakúpiť v našom e-shope. Buď zákazník vie, aký tovar požaduje a zakúpi si všetko samostatne na e-shope, alebo využije konzultáciu s našimi technikmi, ktorí podľa svojich znalostí a skúseností odporučia, čo je pre jeho potreby najlepšie. Ďalšou cestou je, že stavebné prvky zakúpi realizačná firma, ako je napríklad v prípade realizácie pergoly spoločnosť SUN SYSTEM.


Ďakujeme za odpovede

S pánom Hegerom sa rozprávala Sabina Vyskočilová

Stručne: Riziká a možné riešenia kotvenia pergoly do zateplenej fasády

Akékoľvek narušenie súvislej vrstvy tepelnej izolácie budov vedie k vytvoreniu tzv. tepelných mostov. Takýmto narušením je napríklad vŕtanie a umiestňovanie hmoždiniek do zateplenej fasády, ale aj inštalácia kotviacich prvkov pergoly alebo napríklad markízy.

Tepelné mosty však vznikajú aj z iných príčin, podľa ktorých ich rozdeľujeme na:

  • stavebné
  • geometrické
  • systematické
  • konvektívne

Tepelné mosty alebo tepelné väzby spôsobujú významné tepelné straty domu – to znamená, že cez obálku budovy uniká teplo do okolitého prostredia a zvyšujú sa náklady na vykurovanie. Ďalším nežiaducim následkom tepelných mostov je vznik vlhkosti, ktorá spôsobuje zdraviu škodlivé plesne a v horšom prípade môže aj narušiť statiku budovy. V neposlednom rade môže do narušenej fasády zatiecť voda a po zamrznutí úplne zničiť tepelnú izoláciu budovy.

Neodborné kotvenie prvkov do zateplenej fasády sa preto v žiadnom prípade neodporúča. Možným riešením uchytenia pergoly k domu je:

zahrnutie pergoly do projektu a stavby celého domu, kedy je možné ju ukotviť ešte pred zateplením fasády
stavba samostatne stojacej pergoly, ktorá sa umiestni tesne k fasáde, avšak kotvená bude do zeme
ukotvenie pergoly do zateplenej fasády špecializovanou firmou

S výberom Vám ochotne poradíme

ZÁKAZNÍCKE CENTRUM

Neváhajte sa nás na čokoľvek opýtať, popr. nám zanechajte kontakt a my sa Vám ozveme.

Infolinka

+421 800 150 180

E-mail

dopyt@sunsystem.sk
NÁJSŤ PREDAJNÉ MIESTO
Máte s nami skúsenosť? Povedzte názor na Facebooku či Google. Pomôžete ostatným.
Chceme vám uľahčiť prehliadanie nášho webu a ukázať vám len to, čo vás skutočne zaujíma. Môžeme? :)

Potrebujeme na to váš súhlas so spracovaním súborov cookies, teda malých súborov, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači. Pomôžu vám ušetriť si klikanie, nájsť na našom webe rýchlo všetko potrebné a vďaka nim sa vám zobrazujú len skutočne relevantné reklamy na služby a tovar. Všetko o tom, ako spracovávame cookies, nájdete TU.

Upraviť nastavenia Súhlasím
Aby sme vám mohli zaistiť bezpečné prehliadanie nášho webu a vždy relevantný obsah

Nevyhnutné cookies zaisťujúce správne fungovanie našich webových stránok vrátane tých, ktoré zaisťujú IT bezpečnosť. Patria sem aj cookies, ktoré sú potrebné na ukladanie vami zvolených nastavení či cookies potrebné na komunikáciu (load balancing cookies).

Tieto súbory, ktoré sa používajú na meranie a analýzu návštevnosti našich webových stránok (napríklad množstvo návštevníkov či zobrazené stránky), nám pomáhajú vylepšovať fungovanie stránok. Vďaka vášmu súhlasu budeme schopní získať a správne analyzovať cenné dáta o tom, ako našimi stránkami prechádzate a čo vás zaujíma. Môžeme sa tak neustále zlepšovať a zaistiť, aby náš web skvele fungoval a vy ste si mohli užiť pohodlné prechádzanie našou ponukou.

Tento typ cookies využívame na účely reklám zobrazovaných na webových stránkach tretích strán, napríklad na sociálnych sieťach. Vďaka týmto cookies je reklama prispôsobená tomu, čo vás skutočne zaujíma (napríklad na základe produktov, ktoré ste si prezreli na našom webe). Aj v prípade, že tieto súbory deaktivujete, stále sa vám budú pri prehliadaní internetu zobrazovať reklamy, nebudú však pre vás relevantné.

Zatvoriť
× Nájsť produkt